Др Јасмина Шефер - Библиографија

МОНОГРАФИЈЕ

2008 Евалуација креативних активности у тематској настави, Институт за    
        педагошка истраживања,
Београд.

2005 Креативне активности у тематској настави, Институт за педагошка
        истраживања, Београд.
2003 Уважавање различитости и образовање (уредник публикације са  С. Максић и С.
        Јоксимовић), Институт за педагошка истраживања, Београд.

2000 Креативност деце-проблеми вредновања, Институт за педагошка истраживања,
        Београд
1991 Учитељ у пракси, (уредник публикације), Републички завод за унапређивање
        васпитања и образовања, Београд.
1985  Дружење у разреду, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.


ДИСЕРТАЦИЈЕ

1992 Подстицање дечје креативности и сарадње у настави на раном школском
        узрасту,
докторска теза, Филозофски факултет, Београд.
1986 Креативност деце млађег школског узраста, магистарска теза, Филозофски  
        факултет, Београд.


ПОГЛАВЉА У МОНОГРАФИЈАМА

 

2007 Slavic conceptions of giftedness and creativity, What does it mean to be gifted –
        socio-cultural
perspectives. S. Philipson & M. McCann (eds). London, 311-349.

2007 Stimulirovanie kreativnosti: igra, isledovanie i rabota po grupam v tematičeskom 
        meždisciplinarnom obučeni, u: N. K. Sergeeva, N.M. Boritko, S. Gašić-Pavišić i S.  
        Maksić (red.), Obrazovanije v epohu peremen, zbornik naučnih statej (10-25).
        Volgograd i Belgrad: Volgogradfski gosudarstvenij pedagogičeskij universitet i Institut
        pedagogičeskih isledovanij
2006 Развој професионалних компетенција учитеља на Учитељском факултету у
        Jагодини, у Реформа Учитељског  факултета у Јагодини. Београд:

        Учитељски факултет у Јагодини и СТЕП програм (у штампи за јун, 2006).
2006 Diversity in Gifted Education in Serbia, Diversity in Gifted Education: Global Issues, 
        vol.1, B. Wallace & G. Erikson (eds.). London: Routledge Falmers, 309-312. 2004 Конструисање знања као креативни акт и разумевање целине, Знање и
        постигнуће
. Институт за педагошка истраживања, Београд, 130-139.
2003 Уважавање различитости и образовање у Уважавање различитости и
        образовање,
Ј. Шефер, С. Максић и С. Јоксимовић (едс.). Институт за педагоска 
        истраживања, Београд, 9-16.
2003 Истразивачки приступ и креативност у настави подразумевају отвореност за
        различитости у Уважавање разлизитости и образовање, Ј. Шефер, С. Максић и
        С. Јоксимовић (едс.). Институт за педагошка истразивања, Београд, 114-119.
2001 Развој креативног мишљења и уџбеник (коаутор  Душанке Лазаревић),
        Савремени основношколски уџбеник – теоријско-методолошке основе
, Завод

        за уџбенике и наставна средства, Београд,  111-116.
2001 Контрола процеса стварања уџбеника (коаутор Живана Ристића), Савремени
        основношколски уџбеник- теоријско-методолошке основе,
Завод за уџбенике и
        наставна средства, Београд,  199-203.
1996 A Curriculum which Stimulates Creative Behavior, in Towards a Modern Learner-
       Centered Curriculum,
Institute for educational research, UNESCO-UNICEF, Beograd,  
        124-141.
1991 Облици, методе и средства у настави, Учитељ у пракси, Републички завод за 
        унапређивање васпитања и образовања, Београд, 97-113.
1991 Учење путем решавања проблема и открића (с коаутором И.  Митровићем), 
        Учитељ у пракси, Републички завод за унапређивање васпитања и
        образовања, Београд, 46-72.
1991 Интердисциплинарни тематски приступ настави, Учитељ у пракси, Републички
        завод за унапређивање васпитања и образовања, Београд, 246-263.
1991 Мотивација ученика (кооаутор Биљане Требјешан), Учитељ у пракси,
        Републички завод за унапређивање васпитања и образовања, Београд, 72-97. 1991 Нови систем усавршавања просветног кадра (коаутор Гордани Зиндовић-
        Вукадиновић), Учитељ у пракси, Републички завод за унапређивање 
        васпитања и образовања, Београд, 297-307 (рад поновљен исте године у
        часопису Иновације у настави, 1, 53-58).
1991 Modular system for the in-service training of teachers, list Faits Nouveaux-Education,
        1, Coucil of Europe, Strasbourg, France, 40.
1991 Measuring Divergent Abilities, in F.J. Monks, M.W. Katzko / H.W. Van Boxtel

        (eds.): Education of the Gifted in Europe: theoretical and research issues, Council of

        Europe, Swts / B.V. Zeitlinger, Amserdam-Lisse, 203-212  (duža verzija u ERIC

        document reproduction service Ed. 316551 i kao zaseban tekst Measuring Diveregent

        Abilities, Council of Europe, Strasbourg, France). 

 

 

РАДОВИ У ЧАСОПИСИМА

2008 (са коауторима Е. Лазаревић и Ј. Стевановић): Језик уџбеника: подстицај или
        препрека, Зборник   Института за педагошка истраживања (Србија), вол. 40, бр.
        2, стр. 347-368.
2007 (са коаутором С. Шевкушић): Мислити у времену и простору: предлози за

        измене у програму         предмета Познавање друштва, Настава и

        васпитање,бр. 4, 321-372.
2006 (са коаутором С. Шевкушић): Акционо истраживање новог приступа настави
        познавања друштва у четвртом разреду основне школе, Настава и
        васпитање, бр. 3, 269-282.
2006 Приступи даровитости и креативности у словенским земљама, Зборник
        Института за педагошка 
истраживања, 38-1. Београд: Институт за педагошка
        истраживања (у штампи за јун, 2006).
2004 Прелиминарна евалуација програма »Школа за будућност«. Настава и
        васпитање
, вол. 1, 93-108.
2003 Приступи тематској настави, Зборник 35, Институт за педагошка истраживања,
        Београд, 79-93.
2002 Један модел за развијање курикулума и евалуацију ученика, Зборник. 34,
        Институт за педагошка истраживања, Београд, 79-95.
2001 Образовање у Америци посматрано кроз призму специјалног образовања – 
        неспособност за учење и емоционална нестабилност деце, Настава
        и  васпитање,
5, Београд, 447-457.
2000 Коришћење игара за развијање креативности ученика, Настава и васпитање,

        3, Београд, 447-457.
1999 Игра као подстицај креативног понашања деце, Зборник 5, Могућности раног
        идентификовања даровитости, Виша школа за образовање васпитача, Вршац,
        152-165.
1999 Алтернатива у истраживању образовања: Оријентација на процес и понашање,
        Зборник 31,
Институт за педагошка истраживања, Београд, 181-197.
1998 Ограничења позитивистичке парадигме и алтернатива у истраживању
        образовања, Зборник 30, Институт за педагошка истраживања, Београд, 

        321-334.
1998 Од подстицања стваралаштва свих до испољавања и самопрепознавања
        даровитости, Зборник 4, Виша школа за образовање васпитача, Вршац, 69-79.
1997 Евалуација ефеката учења научно- истраживачких поступака кроз групни рад у
        настави, Настава и васпитање, 5, Београд, 591-610.
1997 Креативне активности у малим групама и сарадња ученика у настави, Зборник
        29,
Институт за педагошка истраживања, Београд, 233-243.
1996
  Вође у креативним активностима сарадничких група ученика, Психологија, 4,
        Београд, 449-462.
1996 Креативност у настави на млађем школском узрасту, Зборник 28, Институт за
        педагошка истраживања, Београд, 295-313.
1995 The effects of play oriented curriculum on creativity in elementary school children,
        Gifted Education International,
1, 3-17.
1991 Интегративна методика на Педагошкој академији у Београду, Настава и
        васпитање,
1-2, Београд, 31-43.
1990 Проблем дете, ривалство, стид, емоционално пражњење, поремећено

        понашање (дефиниције појмова), Енциколопедија за васпитаче, Завод за 

        уџбенике и наставна средства, Београд.
1988 Мерење дивергентних способности, Педагошки рад, 3, Загреб, 382-390 (рад
        поновљен у специјалном издању Теоријски, методолошки и друштвени
        аспекти појаве надарености,
Загреб, 52-60).
1988 Групно истраживање културног блага, Настава и васпитање, 1-2, Београд, 34-
        50.
1987 Мотивисаност и оптерећеност ученика, Настава и васпитање, 5, Београд, 552-
        566.
1985 Могућности Гилфордовог приступа мерењу дивергентних способности деце, 
        Психологија,
3, Београд, 88-100.
1986 Видео као подстицај за креативност и дружење у разреду (коаутор Милану
        Кундаковићу), Настава и васпитање, 3, Београд, 310-323.
1986 Video production comme le stimulation pour la creativite et comunication des
        enfantes, Reseau Video Correspondence, 5, B.E.L.C., Paris.
1984 Drama Improvisation as a Method of Covering Fairy Tales in School Curriculum, ERIC
        documentation reproduction service Ed 314494.
1985 Драмска импровизација у обради бајке (са Надом Ангеловски), Настава и 
        васпитање,
5, Београд, 733-757.
1983   Личност васпитача у предшколској установи и успешност у васпитно-

         образовном раду, Предшколско дете, 3, Београд, 215-224.
1982 Учешће родитеља у игри деце и школски успех, Зборник 15, Институт за
        педагошка истраживања, Београд, 321-325.
1981 Психолошко дијагностиковање менталне заосталости ученика из социјално
        угрожених средина, Психологија, 3, Београд, 130-134.
1980 Развој мишљења и креативности- могућности васпитања (приказ симпозијума у
        Мађарској), Психологија, 1-2, Београд, 206-210.
1979 Школа-позив на послушност, Идентификација и праћење даровитих ученика 
        (специјална публикација са скупа), Институт за педагошка истраживања,
        Београд, 66-73.
1979 Индивидуализација васпитања даровитих (приказ књиге Босиљке Дјордјевић),
        Педагогија
, 3, 327-333.


САОПШТЕЊА СА СКУПОВА

2008 Како сам одустала од мерења и »објективности«? у Педагошка истраживања и
        школска пракса   –Квалитативна истраживања у васпитању и образовању
,
        Београд, 6 и 7 март 2008 (књига         резимеа,          стр. 30).
2008 Интердисциплинарна тематска настава и телесно-кинестетичка способност, у
        Теоријски, методолошки и             методички аспекти физичког васпитања.
        Београд, 11 и 12 дец. 2008 (књига резимеа, стр. 51).
2008 Interdisciplinary approcah to creativity development, 11th Conference of European 
        Council for    High Ability
(ECHA), Prague, Sept. 18'20th, 2008. (rezime u
        elektornskoj formi www.echa2008.eu/logged/abstract.html)
2007 Сиромаштво, тип културе и формално учеwе. Педагошка истраживања и
        школска пракса: Улога образовања у смањењу последица сиромаштва на децу 
        у земљама у транзицији.
Београд (књига           резимеа, стр. 55)
2006 Могућности професионалног и личног укључивања родитеља у наставу и рад
        школе. Педагошка             истраживања и школска пракса – Сарадња

        породице и школе. Институт за педагошка истраживања. Београд             (књига

        резимеа стр. 57).
2005 Демократија и хуманистички концепт личности, Демократија кроз образовање у 
        Србији и региону,
VII научни скуп Педагошка истраживања и школска пракса.
        Београд: Институт за педагошка истраживања и Савет Европе.
2004 Улога грешке у конструисању знања, Промене у школском раду и квалитет 
        образовања,
VI научни скуп Педагошка истраживања и школска пракса,
        Београд, Институт за педагошка истраживања,            
2003 Инклузивност реформисане школе и даровити ученици,  Округли сто: Место
        даровитих у курикуларној реформи.
Вршац: Виша школа за образовање
        васпитача.
2003 Конструисање знања као креативни акт, Знање и курикулум, V научни
        скуп »Педагошка истраживања и школска пракса«, Београд: Институт за
        педагошка истраживања.
2002 Креативни процес подразумева отвореност за различитости, Уважавање
        различитости и
образовање, IVнаучни скуп "Педагошка истраживања и
        школска пракса"
, Београд: Институт за педагошка истраживања.
1999 Игра и креативност у настави на млађем школском узрасту, Сабор психолога
        Србије
, Београд.
1999 Сарадња  у креативним активностима малих група, Сабор психолога Србије,
        Београд.
1999 Вође и сарадња у креативној групи, Сабор психолога Србије, Београд.
1999 Нове могућности у истраживању нашег образовања, Сабор психолога Србије,
        Београд.
1999 Проблеми процењивања дечијих продуката, Емпиријска истраживања,

        Београд.
1999 Methodological Problems in Evaluation of Students Behavior and Products, VI 

        European Congress of Psychology
, Roma, Italia.
1991 Stimulating Creativity and Collaboration in Primary School Children"s Curriculum,
       
International Conference on Gifted and Talented, Haig, Holland.
1986 Drama Improvisation as a Method of Teaching, International Colloquium of School
        Psychologists,
Laipzeig, Germany.
1987 Measuring Divergent Abilities, International Colloquium of School Psychologists,
        Ljubljana, Yugoslavia.
1995 Methaphorical and Divergent Thinking related to the Personality Traits in Yugoslavian
        School Children age 9-10, International meeting of Developmental Psychologists,
        Tour, France.
1978-92 Презентација радова са наведеног списка радова на годишњим Сабориа
        психолога Србије.


ЧЛАНСТВА У УДРУЖЕЊИМА

2002     Друштво педагога Србије, члан тима развоја друштва.
1997     Association of Psychologists (APA), била регистрован психолог у САД и

            Канади.
1993     Arizona Gifted and Talented Association – била члан.
1980     International Council of Psychologists- била члан.
1978     Друштво психолога Србије, регистрован психолог у Београду.  

 


<<< Биографија       <<< Детаљи