Др Јасмина Шефер - Биографија

ОБРАЗОВАЊЕ

Основне студије завршила на Филозофском факултету у Београду, Oдељење за психологију. Дипломски рад, из области развојне психологије, на тему „Место креативности у теоријском систему Жана Пијажеа“ одбранила 1977. године код ментора проф. др. Ивана Ивића. Постдипломске студије је завршила на Филозофском факултету у Београду, Oдељење за психологију, област развојна психологија. Магистарску тезу на тему «Креативност деце млађег школског узраста - проблеми вредновања“ одбранила је у јуну 1987. године код ментора проф. др Ивана Ивића. Докторску дисертацију радила на Филозофском факултету у Београду, Одељење за психологију, област развојно-педагошка психологија, на тему „Подстицање дечјег стваралаштва и сарадње у настави на раном школском узрасту“ код ментора проф.др Ксенија Радош и проф. др Лидија Вучић.


СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Завршила једносеместралне предмете на факултетима САД: Културну антропологију, Енглески језик, Основе Навахо културе и филозифије. Пратила последипломска предавања Проф. др  Џун Мејкер у вези с подстицањем креативости и различитих интелигенција (Гарднер). Завршила два једносеместрална предмета истраживачког типа у области рада с даровитом децом и подстицањем креативности у школи код проф. др. Џун Мејкер. Посећивала и наступала на многим домаћим и светским конферецијама и конгресима. Сарађивала у финском пројекту реформе наставничког образовања у Србији. Положила    испит за APA, била члан International Council of psychologists, већ петнаест година поседује сертрификате за рад школског психолога и саветника издат од Министарства просвете у Аризони који се обнавља сваких пет година на основу у међувремену положених семинара универзитетског нивоа.


РАДНО ИСКУСТВО

Радно искуство у земљи.
Од 1978-1985 запослена у основној школи „Јосип Броз Тито“ (сада „Јован Дучић“) у Београду као школски психолог. Од 1985-1992. запослена у Републичком заводу за унапређивање васпитања и образовања као просветни саветник за иновације и стручно усавршавање учитеља и наставника. Од 1993 до данас ради у Институту за педагошка истраживања, сада као виши научни сарадник. Од 2005 године предаје општу психологију на Факултету за дизајн у Београду као ванредни професор.

Међународно радно искуство
. Боравила пет година у иностранству, у САД и Канади. Предавала на North Arizona Univresity, University of British Colombia, Navajo College- u (Arizona) i Capilano College-у (Ванцоувер) као професор на предметима: развијање вишеструких интелигенција кроз интердисциплинарни курикулум, курикулум за даровите, развојна психологија и увод у психологију (укупно пет семестара). Радила у Chinle High school као педагошки сарадник (две године) и у Tusan Unified School District као школски психолог (две године).   

Истраживачко искуство у земљи. Тридесет година стажа у бављењу истраживањем креативности, а у склопу с тим сарадње, вођства, унутрашње мотивисаности и емоционалне експресије, посебно ученика млађих разреда основне школе. Фокус је на преиспитивању теоријских основа креативности, стратегија подстицања креативности  у млађим разредима основне школе употребом игре, драме и истраживачког рада у тематској интердисциплинарно организованој настави и методологије идентификације и праћења процеса и ефеката подстицања креативности употребом тестова, експертских процена, посматрања и анализе дискурса. 
Истраживања из области оптерећености ученика школским обавезама, мотивисаности ученика за рад у настави, разумевања језика узбеника и процесом праћења креирања уџбеника. Истраживање словенских концепција даровитости и креативности.

Међународно истраживачко искуство. Истраживала ефекте квалитативних метода евалуације развоја вишеструке интелигенције с проф. др Џун Мејкер у Навајо резервату (један семестар).

Искуство у професионалном развоју просветног кадра. Пет година води семинаре за усавршавање наставника. Тренутно држи тродневне семинаре на тему Подстицање дивергентних способности у настави и Тематско интердсициплинано планирање наставе. Две године била главни уредник часописа Зборник Института за педагошка истраживања, у Београду.
У претходном периоду активна у Савезу друштава психолога Србије и Савезу педагошких друштава Србије.

Награде и признања. Добитник признања Министартсва за науку Србије за прво место на Такмичењу за технолошку иновацију у 2008. години у категорији Научни потнецијали, која се односи на унапређивање наставних процеса у образовању увођењем метода за подстицање креативног мишљења и понашања ученика. <<< Библиографија       <<< Детаљи