Др Mиља Вујачић Библиографија

MOНОГРАФИЈЕ
Аврамовић Зоран и Вујачић Миља (2010): Наставник између теорије и наставне праксе. Београд: Институт за педагошка истраживања.

МОНОГРАФИЈЕ (поглавља)
Вујачић, М. и С. Крњајић (2007): Социо-емоционални аспекти укључивања деце са посебним потребама у редовне школе; у Гашић-Павишић С. и С. Максић (прир.): На путу ка друштву знања: образовање и васпитање у Србији у периоду транзиције (107-120). Београд: Институт за педагошка истраживања.

Аврамовић Зоран, Дејан Станковић, Вујачић Миља (2009): Квалитет дидактичких знања наставника, у: Ђурђица Комленовић и Душица Малинић (ур.), Квалитет и ефикасност наставе (127-140), Београд: Институт за педагошка истраживања.

Вујачић Миља, Студен Рајка (2009): Интеракција и комуникација деце са посебним потребама и вршњака у редовној школи, у С. Хрњица (прир.) Школа по мери детета 2 – приручник за примену инклузивног модела преласка са разредне на предметну наставу за ученике са тешкоћама у развоју (77-88). Београд: Save the Children UK.

 

ЧАСОПИСИ

Вујачић, М. (2002): Сензорне активности у дечјем вртићу, Образовни магазин, бр. 6, Подгорица: Педагошки центар Црне Горе.

Вујачић, М. (2003): Мишљење наставника о укључивању деце са посебним потребама у редован васпитно-образовни процес, Образовни магазин, бр. 8, Подгорица: Педагошки центар Црне Горе.

Вујачић, М. (2003): Терминологија и класификација деце са посебним потребама, Образовни магазин, бр. 9, Подгорица: Педагошки центар Црне Горе.

Вујачић, М. (2003): Психолошки аспекти инклузивног програма за предшколско васпитање и образовање, Васпитање и образовање, бр. 2, 112-127., Подгорица: Завод за уџбенике и наставна средства.

Вујачић, М. (2004): Образовање деце са посебним потребама, Образовни магазин, бр. 10, Подгорица: Педагошки центар Црне Горе.

Вујачић, М. (2004): Читалачка интересовања деце предшколског узраста, Васпитање и образовање, бр. 1, 150-156., Подгорица: Завод за уџбенике и наставна средства.

Поповић, Д., М. Вујачић (2005): Студија случаја: Усвајање и примјенљивост стечених знања из матерњег језика у учионици Програма Корак по корак и шире (трећи разред основне школе), Васпитање и образовање, бр. 2,132-157, Подгорица: Завод за уџбенике и наставна средства.

Вујачић, М. (2005): Предшколски васпитно-образовни програми усмјерени на дијете, Васпитање и образовање, бр 4, 127-143., Подгорица: Завод за уџбенике и наставна средства.

Вујачић, М. (2005): Инклузивно образовање – теоријске основе и практична реализација, Настава и васпитање, LIV, бр 4, 483-497.

Вујачић, М. (2006): Проблеми и перспективе деце са посебним потребама, Зборник Института за педагошка истраживања, Вол. 38, бр. 1, 190-204. Београд: Институт за педагошка истраживања.

Вујачић, М. (2006): Значај књиге у развоју дјетета, Васпитање и образовање, бр. 2, 106-118. Подгорица: Завод за уџбенике и наставна средства.

Вујачић, М. и Ј. Станишић (2007): Креирање позитивне климе у школи, Педагогија, Bол. LXII, бр. 3, 424-432.

Вујачић, М. (2008): Како наставници виде сами себе, Настава и васпитање, Вол. LVII, бр. 2, 230-241.

Вујачић, М. и З. Аврамовић (2008): Ставови наставника о значајним питањима наставе, Педагогија, Вол. LXIII, бр. 2, 234-243.

Вујачић, М (2008): Интеграција дјеце са посебним потребама у редовне групе вртића (Пројекат инклузивног образовања), Васпитање и образовање, бр. 3, 87-99. Подгорица: Завод за уџбенике и наставна средства.

Вујачић, М (2008): Значај инклузивног образовања, Филозофеме (Србија), бр.9, 41-50.

Аврамовић Зоран, Вујачић Миља (2009): Сарадња међу наставницима, Педагогија, Вол. LXIV, br. 1, 112-123.

Вујачић Миља, Аврамовић Зоран (2009): Како наставници схватају термин »усмјереност на ученика«, Васпитање и образовање, бр.1, 135-150.

Аврамовић Зоран, Вујачић Миља (2009): Наставници и промене у квалитету часа, Педагошка стварност, Вол.LV, 3-4, 355-367.

Аврамовић Зоран, Вујачић Миља (2009): Самоопажање грешака наставника у настави, Зборник Института за педагошка истраживања, Вол. 41, br.1, 116-130.

Вујачић Миља (2009): Разлози и препреке за укључивање деце са тешкоћама у развоју у редовне школе. Годишњак српске академије образовања, 464- 476. Београд: Српска Академија образовања

Јаблан Бранка, Ковачевић Јасмина, Вујачић Миља (2010): Специфичности почетне наставе математике за децу са тешкоћама у развоју у редовним основним школама, Зборник института за педагошка истраживања, Вол. 42, br. 1, 165-184,

Јоксимовић Александра, Вујачић Миља, Лалић-Вучетић Наташа (2010): Специфичности наставе ликовне културе и потреба за индивидуализованим приступом ученику, Настава и васпитање, Вол. LIX, br. 2, 191-204,

Зоран Аврамовић, Вујачић Миља (2010): Однос квалитативне и квантитативне методе истраживања школских уџбеника, Теме, Вол: XXXIV, br. 2, 447-461,

Аврамовић Зоран, Вујачић Миља (2010): Самоусавршавање наставника као услов компетенције, Васпитање и образовање, Br. 1, 135-144.


СКУПОВИ

Вујачић, М. (2005): Разлози за инклузивно образовање, Демократија кроз образовање у Србији и региону Књига резимеа (48), Институт за педагошка истраживања, Савет Европе.

Вујачић, М., Н. Милошевић (2006): Продужени боравак и школско постигнуће, Продужени и целодневни боравак ученика у савременој основној школи, међународна конференција, Књига апстраката (93-94), Сомбор: Педагошки факултет; Београд: Институт за педагошка истраживања.

Вујачић, М., Н. Милошевић (2006): Слободно време ученика и целодневни боравак, Продужени и целодневни боравак ученика у савременој основној школи, међународна конференција, Књига апстраката (94-95), Сомбор: Педагошки факултет; Београд: Институт за педагошка истраживања.

Вујачић, М., Н. Милошевић (2006): Улога продуженог боравка у превенцији школског неуспеха, Продужени и целодневни боравак ученика у савременој основној школи, међународна конференција, Књига апстраката (95-96), Сомбор: Педагошки факултет; Београд: Институт за педагошка истраживања.

Милошевић, Н. и М. Вујачић (2006): Продужени боравак и школско постигнуће, Продужени и целодневни боравак ученика у савременој основној школи, 196-201. Сомбор: Педагошки факултет.

Вујачић, М., Н. Милошевић (2006): Потребе даровитог ученика и индивидуализација, Даровитост, интеракција и индивидуализација у настави, XIIокругли сто, Зборник резимеа (61-62), Вршац: Виша школа за образовање васпитача.

Милошевић, Н. и М. Вујачић, (2006): Партнерски однос родитеља и наставника као подршка даровитом детету, Даровитост, интеракција и индивидуализација у настави, XIIокругли сто, Зборник резимеа (43), Вршац: Виша школа за образовање васпитача.

Вујачић, М. (2006): Родитељи деце са посебним потребама у инклузивном програму, Сарадња школе и породице, Научни скуп са међународним учешћем, Књига резимеа (80), Београд: Институт за педагошка истраживања.

Вујачић, М. и Н. Милошевић (2006): Образовање деце са посебним потребама из угла дечјих права, Европске димензије реформе система образовања и васпитања, Међународни интердисциплинарни научни скуп, Зборник резимеа (58-59), Нови Сад: Филозофски факултет.

Вујачић, М. и Ј. Тодоровић (2006): Креирање позитивне школске климе – услов за унапређивање рада школе, Европске димензије реформе система образовања и васпитања, Међународни интердисциплинарни научни скуп, Зборник резимеа (59-60), Нови Сад: Филозофски факултет.

Милошевић, Н. и М. Вујачић (2006): Ка уважавању потреба даровитог ученика и његових родитеља, Зборник радова са међународне конференције Даровитост, интеракција и индивидуализација у настави., бр. 12, 386-391. Вршац: Виша школа за образовање васпитача; Темишвар: Универзитет Тибискус. 

Вујачић, М. и Ј. Тодоровић (2007): Опремљеност школе у функцији побољшања квалитета васпитно-образовног процеса, Технологија, информатика и образовање за друштво учења и знања, IV међународни симпозијум, Резимеи (132), Нови Сад, Београд: Министарство просвете и спорта, Институт за педагошка истраживања, Природно математички факултет, Центар за развој и примену науке, технологије и информатике.

Аврамовић, З., М. Вујачић и Р. Куљић (2007): Када образовање доприноси сиромаштву, X Научни скуп Педагошка истраживања и школска пракса, Улога образовања у смањењу последица сиромаштва на децу у земљама у тразицији, међународна научна конференција, Књига резимеа (8,108), Београд: Институт за педагошка истраживања; Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију.

Вујачић, М. и Е. Лазаревић (2007): Деца са посебним потребама и инклузивно образовање, Научан собер со мегународно учество на тема: „Современи тенденции на формирањето на наставниот кадар за предучилишното васпитание и одделенска настава, (385-392). Скопље: Универзитет „Св. Кирил и Методије“ и Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“, Уредник: Мито Спасевски.

М. Вујачић и Ј. Тодоровић (2007): Опремљеност школе у функцији побољшања квалитета васпитно-образовног процеса; у М. Даниловић и С. Попов (прир.): Технологија, информатика, образовање IV, 196-201. Београд: Институт за педагошка истраживања; Нови Сад: Центар за развој и примену науке, технологије и информатике и Нови Сад: Природно математички факултет.

Аврамовић, З. и М. Вујачић (2008): Домети квалитативног метода у анализи школских уџбеника, Квалитативна истраживања у васпитању и образовању, XI међународни научни скуп Педагошка истраживања и школска пракса, Књига резимеа (29,76), Београд: Институт за педагошка истраживања.

Vujačić, M. (2008): Towards better practice with disabled children: a pilot-project of inclusive education, in Contemporary Intentions in Education, Volume 2, IV International Scientific Conference, p. 81-88. Skopje: University Ss. Cyril and Methodius, Faculty of Pedagogy „Ss. Clement of Ohrid”.

Аврамовић Зоран, Станковић Дејан и Вујачић Миља (2009): Каква су дидактичка знања наставника у Србији, у Ђурђица Комленовић, Душица Малинић и Наташа Лалић-Вучетић (ур.), Међународна конференција Квалитет и ефикасност наставе у друштву које учи, Зборник резимеа (128, 272). Београд, 15-16 октобар, Београд: Институт за педагошка истраживања, Волгоград: Волгоградски државни педагошки универзитет.


Studen Rajka, Vujačić Milja i Đerić Ivana (2009): Functional forms of behaviour of children with developmental difficulties and their peers in regular school, in Nataša Aneloska Galevska (Ed.) 12th International conference Inclusive education in the Balkan countries – policy and practice – Book of abstracts (118), Ohrid, June 25th-27th, 2009, Balkan society for pedagogy and education, Faculty of Philosophy – Institute of pedagogy, University Ct-Cyril and Methodius – Skopje.

Гашић-Павишић Слободанка, Вујачић Миља (2008): Резултати праћења примене и евалуације ефеката припремног предшколског програма, у: Емина Копас Вукашиновић (ур.) Научни скуп Припрема деце за полазак у школу, Резимеи (12), Београд, 23. децембар, Београд: Институт за педагошка истраживања.

Вујачић Миља (2010): Ставови учитеља и наставника према укључивању деце са сметњама у развоју у редовне основне школе, Научни скуп Васпитање и образовање деце са сметњама у развоју у предшколској установи и школи, Сремска Митровица, 14. мај, Књига резимеа (134,135), Београд: Институт за педагошка истраживања и Сремска Митровица: Висока школа струковних студија за образовање васпитача

Вујачић Миља (2010): Имплицитне педагогије учитеља и наставника, Научни скуп Васпитање и образовање деце са сметњама у развоју у предшколској установи и школи, Сремска Митровица, 14. мај, Књига резимеа (136,137). Београд: Институт за педагошка истраживања и Сремска Митровица: Висока школа струковних студија за образовање васпитача

Зоран Аврамовић, Вујачић Миља, Дејан Станковић (2010): Знање наставника о социоемоционалним проблемима у настави, Научни скуп Емпиријска истраживања у психологији, Београд, 5. и 6. фебруар, Књига резимеа (47). Београд: Институт за психологију и лабораторија за експерименталну психологију, Филозофски факултет

 

<<< Биографија       <<< Детаљи