Др Николета Гутвајн - Библиографија

МОНОГРАФИЈA

Милошевић, Н. (2004): Вера у сопствене способности и школски успех. Нови Сад: Савез педагошких друштава Војводине; Вршац: Виша школа за образовање васпитача.

МОНОГРАФИЈЕ (поглавља)

Милошевић, Н. (2003): Утицај породице и компјутерске технологије на социјално понашање деце, Технологија и информатика у образовању – изазов 21. века (245-249). Београд и Нови Сад: Институт за педагошка истраживања и Центар за развој и примену науке, технологије и информатике.

Милошевић, Н. (2004): Процена самоефикасности и постигнуће, у: С. Милановић-Наход и Н. Шарановић-Божановић (прир.): Знање и постигнуће (167-177). Београд: Институт за педагошка истраживања.

Милошевић, Н. (2004): Породица и социјално понашање деце, у: С. Крњајић (прир.): Социјално     понашање ученика (107-128). Београд: Институт за педагошка истраживања.

Milošević, N. (2005): Student speech, teacher expectations and academic achievement, in: S.T. Jovicic, & M. Sovilj (eds.): Speech and Language: Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language (195-198). Belgrade: Institute for Experimental Phonetics and Speech Pathology.

Милошевић, Н., В. Џиновић и Ј. Павловић  (2005): Ученици о породичном и школском контексту, у: Р. Антонијевић и Д. Јањетовић (прир.): ТИМСС 2003 у Србији (292-326). Београд:            Институт за педагошка истраживања.

Милошевић, Н. и М. Вујачић (2006): Ка уважавању потреба даровитог ученика и његових родитеља, у: Г. Гојков и К. Харангуш (прир.): Зборник радова Даровитост, интеракција и индивидуализација у настави, 386-391. Вршац: Виша школа за образовање васпитача; Темишвар: Универзитет „Тибискус”.

Милошевић, Н. и М. Вујачић (2006): Продужени боравак и школско постигнуће, у: П. Јанковић (прир.): Продужени и целодневни боравак ученика у савременој основној школи, 196-201. Сомбор: Педагошки факултет.

Милошевић, Н. и Д. Малинић (2007): Породица као фактор школског неуспеха ученика, у: Н. Половина и Б. Богуновић (прир.): Сарадња школе и породице: претпоставке, тешкоће и        могућности (144-155). Београд: Институт за педагошка истраживања.

Џиновић, В., Ј. Павловић и Н. Милошевић (2007): Сарадња породице и школе као однос међузависности: како родитељи конструишу проблеме, у: Н. Половина и Б. Богуновић (прир.): Сарадња школе и породице: претпоставке, тешкоће и могућности (114-130). Београд: Институт за педагошка истраживања.

Малинич Д., Н. Милошевич (2007): Почему  некоторые ученики не успевают?;  в Н. К. Сергеева, Н. М. Борытко, С. Гашич-Павишич, С  Максич (под ред): Образование в эпоху перемен под ред (245-258). БелградИПИВолгоград: ВГПУ.

Гутвајн, Н. (2009): Лична значења образовног постигнућа из перспективе неуспешних ученика, у: Ђ. Комленовић, Д. Малинић и С. Гашић-Павишић (прир.): Квалитет и ефикасност наставе (205-216). Београд: Институт за педагошка истраживања; Волгоград:       Волгоградски државни педагошки универзитет.

ЧАСОПИСИ

Милошевић, Н. (1999): Породично васпитање у делима српских педагога с краја XIX и почетка XX века, Настава и васпитање Вол. XLVIII, бр. 3-4, (459-475).
Милошевић, Н. (2000): Породица и породично васпитање, Зборник Института за педагошка        истраживања, Вол. 32, бр. 1 (105-117). Београд: Институт за педагошка истраживања.
Васић, С., Н. Милошевић и А. Петровић (2000): Језик у образовању, Зборник Института за педагошка истраживања, Вол. 32, бр. 1 (135-149). Београд: Институт за педагошка истраживања.
Милошевић, Н. (2001): Препричавање као средство за подстицање културе говора у школи, Зборник Института за педагошка истраживања, Вол. 33, бр. 1 (362-376). Београд: Институт за педагошка истраживања.
Милошевић, Н. (2002): Утицај сарадње породице и школе на социјално понашање и школско постигнуће ученика, Зборник Института за педагошка истраживања, Вол. 34, бр. 1 (193-212). Београд: Институт за педагошка истраживања.
Милошевић, Н. (2003): Уважавање језичких особености ученика у образовању, Настава и васпитање, Вол. LII, бр. 2-3 (206-221).
Милошевић, Н. (2003): Утицај афективно-мотивационих фактора у породичном васпитању на школски успех ученика, Педагошка стварност, Вол. XЛИX, бр. 9-10 (689-697).
Шевкушић, С. и Н. Милошевић (2004): Да ли успешан наставник васпитава као добар родитељ, Зборник Института за педагошка истраживања, Вол. 36, бр. 1 (188-203). Београд: Институт за педагошка истраживања.
Милошевић, Н. и С. Шевкушић (2005): Самопоштовање ученика и школско постигнуће, Зборник Института за педагошка истраживања, Вол. 37, бр.1 (70-87). Београд: Институт за педагошка истраживања.
Милошевић, Н. и И. Луковић (2006): Контекст учења физике и постигнуће ученика, Настава и васпитање, Вол. 55, бр. 2 (136-154).
Милошевић, Н. (2006): Идентитет неуспешног ученика као происход друштвених односа, Зборник Института за педагошка истраживања, Вол. 38, бр.1 (101-123). Београд: Институт за педагошка истраживања.
Павловић, Ј., В. Џиновић и Н. Милошевић (2006): Теоријске претпоставке дискурзивних и наративних приступа у психологији, Психологија бр. 4 (365-381).
Милошевић, Н., Ј. Павловић и В. Џиновић (2007): Однос ученика према настави и учењу, Педагошка стварност, бр. 3-4 (227-248).
Милошевић, Н. и Д. Јањетовић (2003): Неинтелектуални предиктори постигнућа у математици, Зборник Института за педагошка истраживања, Вол. 35, бр. 1 (166-179). Београд: Институт за педагошка истраживања.
Гутвајн, Н. (2010): Животни приоритети неуспешних ученика у средњој школи, Зборник Института за педагошка истраживања, Год. 42, бр. 1 (109-127). Београд: Институт за педагошка истраживања.
Станишић, Ј. и Н. Гутвајн (2010): Непотпуност породице и школско постигнуће ученика, Настава и васпитање, Вол. 59, бр. 2, (238-250). 

СКУПОВИ
Милошевић, Н. (1999): Кад је родитељ забринут с разлогом, Психологија и друштвени потреси, Сабор психолога Србије, Друштво психолога Србије 47. научно-стручни скуп (103-104),1-3.11.1999. Београд: ДПС. 
Милошевић, Н. (2001): Два језичка кода: породични и школски, научни скуп Ка новој школи: педагошка истраживања и школска пракса, Књига резимеа (36), 27–28.03. 2001. Београд: Институт за педагошка истраживања.
Милошевић, Н. (2002): Наставникова очекивања и уважавање језичких особености ученика, IV научни скуп Педагошка истраживања и школска пракса – Уважавање различитости и образовање, Књига резимеа (3), 23.12.2002. Београд: Институт за педагошка истраживања.
Милошевић, Н. и Д. Јањетовић (2003): Социоекономски статус породице, образовна очекивања и постигнуће у математици ученика завршних разреда основне школе, IX научни скуп Емпиријска истраживања у психологији, Резимеи (51-52), 13-14.2.2003. Београд: Институт за психологију и Лабораторија за експерименталну психологију.
Милошевић, Н. (2003): Математичка самоефикасност и посатигнуће, V научни скуп Педагошка истраживања и школска праксаЗнање и курикулум, Књига резимеа (19), 12.12.2003. Београд: Институт за педагошка истраживања.
Милошевић, Н. (2004): Компјутерске игре и избор модела идентификације, III међународни симпозијум Технологија и информатика у образовању – изазов 21. века, Књига резимеа (38), 8-9.10.2004. Београд: Институт за педагошка истраживања; Нови Сад: Центар за истраживање и развој науке, технологије и информатике. 
Милошевић, Н. (2004): Посредна комуникација и деперсонализација, III међународни симпозијум Технологија и информатика у образовању – изазов 21. века, Књига резимеа (38), 8-9.10.2004. Београд: Институт за педагошка истраживања; Нови Сад: Центар за истраживање и развој науке, технологије и информатике.
Милошевић, Н. и В. Џиновић (2004): Успех из угла неуспешног ученика, VI научни скуп Педагошка истраживања и школска пракса – Промене у школском раду и квалитет образовања, Књига резимеа (13),10.12.2004. Београд: Институт за педагошка истраживања.
Milošević, N. (2004): Student speech and achievement, Speech and language, 2nd Internacional Interdisciplinary Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Abstracts (52), 29.11.-01.12.2004. Belgrade: Institute for Experimental Phonetics and Speech Patology. 
Милошевић, Н. и Н. Лалић (2005): Породични односи и социјално понашање даровитог детета, XI округли сто Даровити и одрасли, Книга резимеа (34-35), 24.6.2005. Вршац: Виша школа за образовање васпитача. 
Лалић, Н. и Н. Милошевић (2005): Ка уважавању потреба родитеља даровитог детета, XI  округли сто Даровити и одрасли, Книга резимеа (27-28), 24.6.2005. Вршац: Виша школа за образовање васпитача.
Милошевић, Н. (2005): Комуникациона некомпетентност наставника као фактор школског неуспеха ученика, међународна научно-стручна конференција Развијање комуникационих компетенција наставника и ученика, Книга резимеа (90-91), 23–24.9.2005. Јагодина: Учитељски факултет; Београд: Институт за педагошка истраживања.
Јањетовић, Д. и Н. Милошевић (2005): Вредности младих у контексту друштвених промена, VII научни скуп Педагошка истраживања и школска пракса – Демократија кроз образовање у    Србији и региону, Књига резимеа (18), 12-13.12.2005. Београд: Институт за педагошка истраживања.
Милошевић, Н. и А. Петровић (2005): Самопоштовање и интеркултуралност, VII научни скуп Педагошка истраживања и школска пракса – Демократија кроз образовање у Србији и региону, Књига резимеа (30), 12-13.12.2005. Београд: Институт за педагошка истраживања.
Вујачић, М. и Н. Милошевић (2006): Улога продуженог боравка у превенцији школског неуспеха, међународна конференција Продужени и целодневни боравак ученика у савременој основној школи, Књига резимеа (95-96), 12-13.5.2006. Сомбор: Педагошки факултет; Београд: Институт за педагошка истраживања.
Вујачић, М. и Н. Милошевић (2006): Слободно време ученика и целодневни боравак, међународна конференција Продужени и целодневни боравак ученика у савременој основној школи, Књига резимеа (94-95), 12-13.5.2006. Сомбор: Педагошки факултет; Београд: Институт за педагошка истраживања.
Милошевић, Н. и И. Ђерић (2006): Даровитост и школски неуспех, XII округли сто Даровитост, интеракција и индивидуализација у настави, Книга резимеа (42), 23.6.2006. Вршац: Виша школа за образовање васпитача.
Милошевић, Н. и М. Вујачић (2006): Партнерски однос родитеља и наставника као подршка даровитом детету, XII округли сто Даровитост, интеракција и индивидуализација у настави, Книга резимеа (43), 23.6.2006. Вршац: Виша школа за образовање васпитача.
Вујачић, М. и Н. Милошевић (2006): Потребе даровитог ученика и индивидуализација, XII округли сто Даровитост, интеракција и индивидуализација у настави, Књига резимеа (61-62), 23.6.2006. Вршац: Виша школа за образовање васпитача.
Милошевић, Н. (2006): Проблеми у сарадњи породице и школе, научни скуп са међународним учешћем Сарадња школе и породице, Књига резимеа (35), 11-12.10.2006. Београд: Институт за педагошка истраживања.
Џиновић, В., Ј. Павловић и Н. Милошевић (2006): На кога се ослањају родитељи: проблеми у сарадњи породице и школе, научни скуп са међународним учешћем Сарадња школе и породице, Књига резимеа (36), 11-12.10.2006. Београд: Институт за педагошка истраживања.
Милошевић, Н., Ј. Павловић и В. Џиновић (2006): Породица као ресурс образовних очекивања ученика, међународна конференција Европске димензије реформе система васпитања и образовања, Књига резимеа (40-41), 14-16.12.2006. Нови Сад: Филозофски факултет.
Вујачић, М. и Н. Милошевић (2006): Образовање деце са посебним потребама из угла дечјих права, међународна конференција Европске димензије реформе система васпитања и образовања, Књига резимеа (58-59), 14-16.12.2006. Нови Сад: Филозофски факултет.
Луковић, И. и Н. Милошевић (2007): Примена образовне технологије у настави физике, IV међународни симпозијум Технологија, информатика и образовање за друштво учења и знања, Књига резимеа (63), 26-27.1.2007. Београд: Министарство просвете и спорта, Институт за педагошка истраживања; Нови Сад: Природно-математички факултет, Центар за развој и примену науке, технологије и информатике.
Гутвајн, Н. (2009): Разлози школског неуспеха из перспективе ученика, у: Ђ. Комленовић, Д. Малинић и Н. Лалић-Вучетић (ур.), Квалитет и ефикасност наставе у друштву које учи, XII Међународни научни скуп Педагошка истраживања и школска пракса, Зборник резимеа (69), 15-16.10.2009. Београд: Институт за педагошка истраживања, Волгоград: Волгоградски државни педагошки универзитет.
Gutvajn, N.& N. Lalić-Vučetić (2009): Communication and school underachievement, 3rd International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Belgrade, November 13th-14th, 2009. (na CD-u), Institute for Experimental Phonetics and Speech Pathology, Life activities advancement center (Serbia).
Lalić-Vučetić, N. & N. Gutvajn (2009): Peculiarities of work with students who have emotional and behavioural disorders, 3rd International Conference on Fundamental Applied Aspects of Speech and Language, Belgrade, 13-14 November, 2009. (na CD-u), Institute for Experimental Phonetics and Speech Pathology, Life activities advancement center (Serbia).
Гутвајн, Н., Ј. Станишић и Н. Лалић-Вучетић (2010): Хуманизација односа родитељ дете у непотпуној породици као предуслов оптималног школског постигнућа, у: Марина Матејић, Бисера Јевтић и Јелена Петровић (ур.), Научни скуп са међународним учешћем Васпитање за хумане односе – проблеми и перспективе, Књига резимеа (71-72), 17-18. септембар 2010. Ниш: Центар за педагошка истраживања и Департман за педагогију Филозофског факултета у Нишу.
Гутвајн, Н. и Н. Лалић-Вучетић (2010): Проблеми у васпитању деце са сметњама у развоју из перспективе васпитача, у: Емилија Лазаревић и Миља Вујачић (ур.), Васпитање и образовање деце са сметњама у развоју у предшколској установи и школи, XИИИ научна конференција са међународним учешћем Педагошка истраживања и школска пракса,  Зборник резимеа (30-31), 14. мај 2010. Сремска Митровица: Висока школа струковних студија за образовање васпитача; Београд: Институт за педагошка истраживања.
Лалић-Вучетић, Н. и Н. Гутвајн (2010): Зашто су деца са поремећајем пажње неуспешна у школи, у: Емилија Лазаревић и Миља Вујачић (ур.), Васпитање и образовање деце  са сметњама у развоју у предшколској установи и школи, XИИИ научна конференција са међународним учешћем Педагошка истраживања и школска пракса,  Зборник резимеа (100-101), 14. мај 2010. Сремска Митровица: Висока школа струковних студија за образовање васпитача; Београд: Институт за педагошка истраживања.
Гутвајн, Н. и И. Ђерић (2010): Како наставници основних школа доживљавају програме стручног усавршавања запоселних у образовању, И научни скуп са међународним учешћем Стање и перспективе у основном и предшколском васпитању и образовању, Књига резимеа (12), 12.11.2010. Бијељина: Педагошки факултет.

 <<< Биографија       <<< Детаљи