Др Николета Гутвајн - Биографија

ОБРАЗОВАЊЕ

Основну школу и гимназију завршила је у Београду. Дипломирала је фебруара 1999. године на Филозофском факултету Универзитета у Београду на Одељењу за педагогију. 

Магистарску тезу "Утицај афективно-мотивационих фактора у породичном васпитању на школски успех ученика" одбранила је септембра 2003. на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду и стекла академско звање магистар педагошких наука. 

Докторску дисертацију "Конструктивистички приступ образовном постигнућу ученика" одбранила је децембра 2009. на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду и стекла научни степен доктор педагошких наука.


РАДНО ИСКУСТВО

Од 1999. године ради у Институту за педагошка истраживања у Београду. У оквиру истраживачке делатности Института била је ангажована на пројектима: Васпитање, образовање и школа у савременом друштву (1999-2002), Васпитање и образовање за изазове демократског друштва (2002-2005) и Образовање за друштво знања (2006-2010). Била је члан тима за припрему и реализацију међународног истраживања TIMSS 2003.

У периоду од 2002. до 2007. године била је ангажована као спољни сарадник у Вишој школи за образовање васпитача у Београду за извођење вежби из предмета: Методика развоја говора, Предшколска педагогија и Породична педагогија.

Један од аутора, реализатор и координатор акредитованог семинара за стручно усавршавање запослених у образовању („Превенција агресије и насиља у раном узрасту”).

Одговорности: Руководилац пројекта „Представе о образовним променама у Србији: рефлексије о прошлости, визије будућности“ (2011-2012),  који се реализује у оквиру Регионалног програма подршке истраживању у области друштвених истраживања на Западном Балкану (RRPP), који води Универзитет у Фрибургу, а финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу (SDC).

Руководилац потпројекта „Квалитет и ефикасност васпитања и образовања“ у оквиру пројекта „Унапређивање квалитета и доступности образовања у процесима модернизације Србије“ бр. 47008 (2011-2014) који финансира Министарство просвете и науке.

Има дугогодишње искуство у квалитативним истраживањима, организацији научних скупова, трибина и промоција књига у оквиру издавачке делатности Института за педагошка истраживања.


СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

2004 – 2005. Сертификат Уводног курса из психологије личних конструката.

2004 – 2007. Едукација у области конструктивистичке психотерапије.


ЧЛАНСТВА У УДРУЖЕЊИМА

Члан је Удружења конструктивиста Србије.


<<< Библиографија       <<< Детаљи