Др Славица Максић - Библиографија
БИБЛИОГРАФИЈА (Март 2015)

КЊИГЕ

Максић, С., Ђерић, И. (ур.) (2016). Развој истраживачке праксе у школи. Београд: Институт за педагошка истраживања.

Максић, С. (2007/1998). Даровито дете у школи. Београд: Завод за уџбенике.

Сергеев, Н.К., Борытко, Н.М., Гашич-Павишич, С., Максич, С. (ред.) (2007).  Образование в эпоху перемен: сб. науч. ст. Волгоград: Волгоградский государственный педагогический университет; Белград: Институт педагогических исследований.

Максић, С. (2006). Подстицање креативности у школи. Београд: Институт за  педагошка истраживања.

Павловић, Б., Максић, С., Ђуричић, Н. (ур.) (2004). Прва година Пројекта Грађанин у Србији. Београд: Грађанске иницијативе.

Шефер, Ј., Максић, С., Јоксимовић, С. (ур.) (2003). Уважавање различитости и образовање. Београд: Институт за педагошка истраживања.

Аврамовић, З., Максић, С. (ур.) (2002). Изазови демократије и школа. Београд: Институт за педагошка истраживања.

Максић, С. (1993). Како препознати даровитог ученика. Београд: Институт за педагошка истраживања.

 

ПОГЛАВЉА

Максић, С., Весић, Д., Тењовић, Л. (2017). Профил ученика који су остварили највише постигнуће у математици и природним наукама. У М. Марушић Јаблановић, Н. Гутвајн и И. Јакшић (ур.), TIMSS 2015: резултати међународног истраживања постигнућа ученика 4. разреда основне школе из математике и природних наука (183-206). Београд: Институт за педагошка истраживања.

Максић, С. (2016). Стручни сарадници и развој истраживачке праксе у школи. У Максић, С., Ђерић, И. (ур.), Развој истраживачке праксе у школи (19-34). Београд: Институт за педагошка истраживања.

Максић, С., Ђерић, И. (2016). Зашто су потребна истраживања у школи. У Максић, С., Ђерић, И. (ур.), Развој истраживачке праксе у школи (11-17). Београд: Институт за педагошка истраживања.

Ђерић, И., Максић, С. (2016). Могућности за унапређивање истраживачке праксе у школи. У Максић, С., Ђерић, И. (ур.), Развој истраживачке праксе у школи (235-240). Београд: Институт за педагошка истраживања.

Максић, С. (2015). Управљање креативношћу и иновацијама у организацији. У Ђуришић-Бојановић, М. (ур.), Нови погледи и перспективе у психологији рада и организације (137-154). Београд: Центар за примењену психологију.

Максић, С. (2015). Даровитост, таленти и креативност: од мерења до имплицитних теорија. У Милићевић, Н., Ристић, И., Нешић, В., Видановић, С. (ур.), О креативности и уметности – савремена психолошка истраживања,  Тематски зборник радова (11-27). Ниш: Издавачки центар Филозофског факултета у Нишу.

Spasenović, V., Hebib, E., & Maksić, S. (2015). Serbia. In Wolfgang Hörner, Hans Döbert, Lutz R. Reuter, Botho von Kopp (Eds.), The Education Systems of Europe (709-723). Londоn: Springer.

Максић, С. (2013). Даровита деца у инклузивном концепту образовања. У Гашић- Павишић, С. (ур.), Остваривање инклузије у предшколској установи и основној школи: тематски зборник радова (7-24). Београд: Институт за педагошка истраживања; Сремска Митровица: Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре.

Максић, С. (2012). Приступ стваралачком раду, иницијативи и сарадњи код даровитих ученика. У Шефер, Ј., Радишић, Ј. (ур.), Стваралаштво, иницијатива и сарадња – Импликације за образовну праксу, II део (365-388). Београд: Институт за педагошка истраживања.

Ђуришић-Бојановић, М., Максић, С. (2011). управљање школом, школска клима и постигнуће ученика. У Гашић Павишић, С., Станковић, Д. (ур.), TIMSS 2007 у Србији: резултати међународног истраживања постигнућа ученика 8. разреда основне школе из математике и природних наука (273-290). Београд: Институт за педагошка истраживања.

Spasenović, V., Maksić, S., & Petrović, A. (2010). Serbien. In Dobert,  H.,  Horner, W., von Kopp, B.,  & Reuter, L. R. (Hrsg.), Die Buildungssysteme Europas (689-702). Baltmannsweiler (Germany): Schneider Verlag Hohengehren GmbH, Grundlagen der Schulpadagogik, Band 46.

Максић, С., Павловић, Ј. (2009). Експертски модел за подстицање креативности у школи. У Комленовић, Ђ., Малинић, Д., Гашић-Павишић, С. (ур.), Квалитет и ефикасност наставе (281-293). Београд: Институт за педагошка истраживања; Волгоградски државни педагошки универзитет.

Максић, С. (2009). Вредновање креативности: немогућ или узалудан посао. У  Радовановић, И., Требјешанин, Б. (ур.), Иновације у основношколском образовању – вредновање (186-193). Београд: Учитељски факултет.  

Јоксимовић С., Павловић, З., Максић С. (2008). Социоекономски статус и ставови грађана према циљевима васпитања деце.  У Гашић-Павишић, С., Јоксимовић, С. (ур.), Образовање и сиромаштво у земљама у транзицији (117-132). Београд: Институт за педагошка истраживања.

Джуришич-Боянович, М., Максич, С. (2007). Плюрализм и культурное разнообразие в образовании молодежи в обществе знания. Образование в эпоху перемен: сб. науч. ст. / под ред. Сергеева, Н. К., Борытко, Н. М., Гашич-Павишич, С., Максича, С. Волгоград: Волгоградский государственный педагогический университет; Белград: Институт педагогических исследований. С. 53-64.

Максич, С., Гашич-Павишич, С. (2007). Общественные изменения и изменения в системе образования в  Сербии (1991-2006). Образование в эпоху перемен: сб. науч. ст. / под ред. Сергеева, Н. К., Борытко, Н. М., Гашич-Павишич, С.,  & Максича, С. Волгоград: Волгоградский государственный педагогический университет; Белград: Институт педагогических исследований. С. 183-194.

Максић, С., Мирков, С. (2007).  Сарадња школе и породице у подстицању талената и креативности младих. У Половина, Н., Богуновић, Б. (ур.), Сарадња школе и породице, претпоставке, тешкоће и могућности (209-222). Београд: Институт за педагошка истраживања.

Максић, С., Спасеновић, В. (2005). Учешће младих у решавању проблема заједнице. У Јоксимовић, С. (ур.): Васпитање младих за демократију (150-166). Београд: Институт за педагошка истраживања.

Максић, С., Ђуришић-Бојановић, М. (2005). Директори о контексту наставе и постигнуће ученика. У Антонијевић, Р., Јањетовић, Д. (ур.), TIMSS 2003 у Србији, Резултати међународног истраживања постигнућа ученика основне школе из математике и природних наука (249-269). Београд: Институт за педагошка истраживања.

Максић, С. (2004). Социјално понашање даровитих ученика. У  Крњајић, С. (ур.): Социјално понашање ученика (151-170). Београд: Институт за педагошка истраживања.

Јоксимовић, С., Максић, С., Ђуришић-Бојановић, М. (2004). Прилог евалуацији предмета Верска настава и Грађанско васпитање. У Милановић-Наход, С., Шарановић-Божановић, Н. (ур.), Знање и постигнуће (203-223). Београд: Институт за педагошка истраживања.

Максић, С. (2003). Уважавање образовних потреба даровитог детета у школи. У Шефер, Ј., Максић, С., Јоксимовић, С. (ур.): Уважавање различитости и образовање (51-56). Београд: Институт за педагошка истраживања.

Максић, С. (2003). Мишљења родитеља о верској настави и грађанском васпитању у основној школи. У Јоксимовић, С. (ур.) Верска настава и грађанско васпитање у школама  у Србији (45-69). Београд: Институт за педагошка истраживања.

Максић, С. (2002). Допринос школе формирању активног и информисаног грађанина. У  Аврамовић, З., Максић, С. (ур.), Изазови демократије и школа (49-64). Београд: Институт за педагошка истраживања.

Maksić, S. (2002). The relevance of curriculum research: the evaluation of curriculum-making processes. In  Rosenmund, M., Fries, A.V., & Heller, W. (Eds.), Comparing Curriculum - Making Processes (231-242). Bern: Peter Lang.

Јоксимовић, С., Максић, С., Петровић, А., Јањетовић, Д., Јевтић, О. (2002). Религијско образовање у нашим школама. У  Аврамовић, З., Максић, С. (ур.), Изазови демократије и школа (81-102). Београд: Институт за педагошка истраживања.

Maksić, S. (2000). Self-perceptions of students from gifted and regular programs. In Maitra, K. (Eds.), Towards Excellence. Developing and nurturing giftedness and talent (229-238). New Delhi: Mosaic Books.

Максић, С. (1997). Слободно време у функцији развоја талента. У Култура слободног времена деце и омладине (55-70). Шабац: Виша школа  за образовање васпитача. 

Максић, С. (1995). Креативност као циљ васпитно-образовног рада. У Крањајић, С. (ур.), Сазнавање и настава (151-169). Београд: Институт за педагошка истраживања.

Maksić, S. (1992). Research on and education of the gifted youth in Yugoslavia. In Monks, F. J., Katzko, M.W., &  van Boxtel, W. (Eds.), Education of the gifted in Europe: Theoretical and research issues (193-197). Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger.

Максић, С. (1987). Психосоцијални корелати ефикасности студирања. У Хубер, З., Вуловић, Д. (ур.), Универзитет – захтеви и могућности (123-126). Београд: Универзитет у Београду.

 

ЧЛАНЦИ

Максић, С., Ђуришић-Бојановић, М. (2017). Допринос школског психолога примени принципа позитивне психологије у развоју школе. Настава и васпитање, 66(2), 337-350. doi:10.5937/nasvas1702337M

Максић, С., Павловић, З. (2017). Ефекти неких образованих промена у контексту циљева реформе образовања /The effects of some educational changes in the context of reform of educational goals/. Социолошки преглед, 51(4), 578-602. doi: 10.5937/socpreg51-15750.

Maksić, S. (2016). Some questions about creativity in digital age. Nastava i vaspitanje, 65(1), 17-29. doi: 10.5937/nasvas1601017M

Maksić, S. (2015). How to make gifted education creative. International Journal for Talent Development and Creativity, 3(2), 227-232. www.ijtdc.net

Maksić, S., Pavlović, J. (2015). Srednja škola kao kontekst za podsticanje kreativnosti. Nastava i vaspitanje, 64(1), 71-86. doi: 10.5937/nasvas1501071M

Stanišić, J., & Maksić, S. (2014). Environmental еducation in Serbian primary schools: challenges and changes in curriculum, pedagogy, and teacher training. The Journal of Environmental Education, 45(2), 118-131. doi: 10.1080/ 00958964.2013.829019

Павловић, Ј., Максић, С. (2014). Имплицитне теорије креативности наставника основне школе: студија случаја. Психологија, 47(4), 465–483. doi: 10.2298/PSI1404465P

Максич, С., Павлович, З. (2013). Современная школа в переходном  oбществев Сербии.  Известия  Волгоградского  государственного  Педагогического университета, ПИ № 9-0493, № 2(77), 114-120.

Pavlović, J., Maksić, S., & Bodroža, B. (2013). Implicit individualism in teachers’ theories of creativity: through the “Four P’s” looking glass. International Journal of Creativity and Problem Solving, 23(1), 39-57.

Бодрожа, Б., Максић, С., Павловић, Ј. (2013). Испољавање и подстицање креативности у основној школи из перспективе наставника. Зборник Института за педагошка истраживања, 45(1), 108-130. doi: 10.2298/ZIPI1301108B

Maksić, S., & Ševkušić, S. (2012). Creativity of students’ stories: case study at primary school. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 44(1), 128-143.  doi: 10.2298/ZIPI1201128M

Maksić S., Pavlović J. (2011). Educational researchers' personal explicit theories on creativity and its development: a qualitative study, High Ability Studies, 22(2), 219-231. http://dx.doi.org/10.1080/13598139.2011.628850

Максић, С. (2011). Национални интерес у српском образовању. Национални интерес, 10(3), 203-217.

Максић, С., Анђелковић, С. (2011). Процењивање креативности у настави ликовне културе. Иновације у настави, 24(2), 19-28.

Арнаудова, В., Максик, С. (2011). Вреднување на креативноста во училишната средина. Годишен Зборник (Македонија), 64, 93-106.

Шевкушић, С., Максић, С. (2010). Креативни потенцијал ученика основне школе у писменом изражавању. Зборник Института за педагошка истраживања42(1), 92-108.

Maksić, S., & Iwasaki, K. (2009). Perfectionism of academically gifted primary school students: the case of Japan. Gifted and Talented International, 24(2), 51-60.

Стевановић, Ј., Максић, С., Тењовић, Л. (2009). О писменом изражавању ученика основне школе. Зборник Института за педагошка истраживања, 41(1), 147-164.

Максић, С., Павловић, З. (2009). Вредновање дечије маште у европском културно-историјском контексту. Социологија, 51(3), 263-277.

Шевкушић, С., Максић, С. (2008). Могућности реализације акционог истраживања у продуженом боравку. Норма, 13(1-2), 47-54.

Максић, С., Тењовић, Л. (2008). Повезаност интересовања и вербалне флуентности код ученика основне школе. Психологија, 41(3), 311-326.

Maksić, S., & Pavlović, Z. (2008). Serbian public opinon on child imagination and its correlates. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 40(1), 7-21.

Joksimović, S., Maksić, S., & Pavlović, Z. (2007).  Attitudes of the citizens of Serbia towards the goals of family upbringing. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 39(2), 225-242. 

Максић, С., Шевкушић, С. (2007).  Припрема наставника за реализацију изборних предмета. Настава и васпитање, 56(2), 162-173. 

Максић, С., Шевкушић, С. (2006). Унапређивање рада у продуженом боравку. Иновације у настави, 19(1), 117-125.

Ђуришић-Бојановић, М., Максић, С. (2006). Директор школе – лидер или менаџер. Настава и васпитање, 55(3), 337-347.

Јоксимовић, С., Максић, С. (2006). Вредносне оријентације адолесцената: усмереност према сопственој добробити и добробити других. Зборник Института за педагошка истраживања. 38(2), 415-429.

Јоксимовић, С., Максић, С. (2006). Образовање за демократију у школском контексту. Педагогија 61(4), 441-452. 

Ђорђевић, Б., Максић, С. (2005). Подстицање талената и креативности младих: изазов савременом свету. Зборник Института за педагошка истраживања. 37(1), 125-147.

Максић, С. (2005). Међународна регулатива о подршци даровитој деци кроз образовање. Педагогија, 60(4), 406-411.

Максић, С., Ђуришић-Бојановић, М. (2004). Креативност, знање и школски успех. Зборник Института за педагошка истраживања, 36, 85-105.

Максић, С. (2003). Потинкување на креативноста преку воннаставните активности. Воспитание (Maкедонија), 3(4-5), 28-38.

Максић, С., Ђуришић Бојановић, М. (2003). Мерење креативности деце помоћу тестова. Зборник Института за педагошка истраживања, 35, 45-62.

Максић, С. (2003). Коме треба креативна школа. Настава и васпитање, 52(1), 113-115.

Максић, С. (2003). Да ли постоји ген за генија. Настава и васпитање, 52(1), 116-118.

Шевкушић С., Максић, С. (2002). Један програм продуженог боравка ученика у школи. Зборник Института за педагошка истраживања, 34, 112-132.

Максић, С., Ђуришић-Бојановић, М., Аврамовић, З. (2002). Подстицање предузетничког духа у управљању школом. Настава и васпитање, 51(1), 75-88.

Максић, С. (2001). Улога школе у васпитању младих. Зборник Института за педагошка истраживања,  33, 19-39.

Maksić, S. (2001). Profile of a successful person: Eminence versus ability. Educating Able Children (UK), 5(1), 39-45.

Ђорђевић, Б., Максић, С. (2000). Даровитост и таленти: откривање, развој и подстицање. Зборник Института за педагошка истраживања, 32, 193-210.

Максић, С. (2000). Ефекти основног и средњег образовања. Настава и васпитање, 49(5), 725-742.

Максић, С. (1999). Креативност између теорије и школске праксе. Зборник Института за педагошка истраживања, 31, 9-28.

Максић, С. (1998). Образовање даровите деце и младих у Јапану. Настава и васпитање, 47(1), 118-140.

Iwasaki, K., & Maksić, S. (1998). Social background of juku students and determinants of their achievement: approaches from perfectionism, Research Report of The National Institute for Educational Research of Japan, 37, 73-88.

Максић, С. (1998). Школовање даровите деце у Великој Британији. Настава и васпитање, 47(3), 502-516.

Maksić, S., & Miočinović, Lj. (1998). Niños y jovenes superdotados en Yugoslavia. Ideacción, La Revista en español sobre superdotacion, 13, 10-13.

Максић, С. (1997).  Преглед истраживања о ставовима према даровитим ученицима и њиховом образовању. Зборник Института за педагошка истраживања, 29, 90-108.

Maksić, S. (1997). Gifted and average children's relations with their parents. Early Child Development and Care, 131, 119-128.

Максић, С. (1996). Образовне могућности за даровите ученике у средњој школи. Настава и васпитање, 45(1), 64-75.

Максић, С. (1996). Облици васпитно-образовног рада са даровитим ученицима. Зборник Института за педагошка истраживања, 28, 279-294.

Maksić, S. (1995). What schooling for the gifted. Psihologija, 28(3-4), 269-282.

Максић, С. (1994). Тешкоће у васпитно-образовном раду са даровитим ученицима. Зборник Института за педагошка истраживања, 26, 286-303.

Максић, С. (1995). Како ученици, родитељи и наставници опажају и одређују даровитост. Зборник Института за педагошка истраживања, 27, 158-177.

Максић, С., Лука, Д., Вуковић, С. & Ђуричин, М. (1995). Рад са даровитим ученицима у основној школи. Настава и васпитање, 44(1-2), 71-83.

Максић, С. (1994). Идентификовање даровитих ученика. Настава и васпитање, 43(1-2), 47-51.

Максић, С. (1993). Школовање даровитих ученика и релевантна истраживања у европским земљама. Психологија, 26(1-2), 131-150.

Максић, С.(1993). Циљеви васпитно-образовног рада са даровитим ученицима. Зборник Института за педагошка истраживања, 25, 120-137.

Максић, С. (1992). Истраживања о даровитим ученицима и њихово школовање у Југославији. Зборник Института за педагошка истраживања, 24, 119-137.

Максић, С. (1991). Психосоцијалне карактеристике даровитих и просечних ученика. Психологија, 24(1-2), 125-138.

Maksic Slavica (1991). Education of the gifted. Newsletter/ Faits Nouveau (Council of Europe), No. 2, p. 34.

Максић, С. (1989). Третман даровите деце и младих у нашој средини. Психологија, 22(3-4), 157-164.

Maksić Slavica (1988). Darovitost i društvenost. Pedagoški rad, 43(3), 406-410.

Максић, С., Ничић, А. (1986). Разлози за упис на факултет и перспективе студената београдског универзитета. Психологија, 19(1-2), 118-128.

 

САОПШТЕЊА

Максић, С. (2017).  Да ли ће интраперсонална интелигенција спасити или уништити човека. У Г. Гојков и А. Стојановић (ур.), Међународни научни скуп „Интраперсонална даровитост – могућности развоја“, тематски зборник 22 (119-128). [Електронски извор] Вршац-Арад: Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“; Арад: Универзитет де вест „Аурел Влаику“. 

Максич, С. (2016). Развитие и воспитание креативности в классном коллективе. В Рындак Валентина Григорьевна (отв.ред.) Классный коллектив в современной науке и практике образования: методология исследования, реалии и перспективы развития, Международная научно-практическая конференция, Оренбург, 18—20 мая 2016 года, (92-96). Оренбург: ОГПУ.

Maksić, S., Pavlović, J. (2016). Kreativni proces i dizajniranje podržavajuće didaktičke kulture u vrtiću i školi. U Gojkov, G., Stojanović, A. (ur.), Daroviti i didaktička kultura, Zbornik 21 (235-244).  Vršac-Arad:  Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ i Univerzitatea de Vest „Aurel Vlaicu“ (Romania).

Максич, С., Спасенович, В. (2015). Как результаты педагогических исследований (не)используются в сербском образовании. Грани познания. № 7(41), С.65-73. www.grani.vspu.ru

Maksić, S. (2015).Teachers’ perceptions of and solutions for student school failure. In  Popov, N., Wolhuter, C., Skubic Ermenc, K., Hilton, G., Ogunleye, J., & Niemczyk, E. (Eds.), Quality, social justice and accountability in education worldwide,  Vol. 13, Part 1 (121-127). Sofia (Bulgaria): Bulgarian Comparative Education Society.

Maksić, S., Pavlović, J. (2015).  Upotreba pedagoških implikacija istraživačkih nalaza o implicitnim teorijama kreativnosti. U Gojkov, G., Stojanović, А. (ur.),  Darovitost i kreativnost - razvojna perspektiva kreativne performanse, Međunarodni naučni skup, Zbornik 20  (160-164) . Vršac: Visoka škola strukovnih studija za vaspitače "Mihailo Palov"; Arad: Universitatea de Vest "Aurel Vlaicu".

Максић, С. (2014). Како мотивисати неуспешне ученике основне школе да уче. У Николић, Р. (ур.), Настава и учење – савремени приступи и перспективе (45-60). Ужице: Учитељски факултет.

Максић, С. (2014). Управљање креативношћу у школи. У Гојков, Г., Стојановић, А. (ур.), Даровити и квалитет образовања: зборник 19 (294-304). Вршац: Висока школа струковних студија за васпитаче; Arad (Romania): Universitatea de Vest „Aurel Vlaicu“.

Максић, С., Павловић, Ј. (2013). Настава која подржава креативност. У Николић, Р. (ур.), Настава и учење, Квалитет васпитно-образовног процеса (53-64). Ужице: Учитељски факултет.

Maksić, S., & Pavlović, Z. (2013). Nurturing child imagination in the contemporary world: Perspectives from different nations. In Popov, N., Wolhuter, Ch., Almeida, P. A., Hilton,  G.,  Ogunleye, J.,  & Chigisheva, O. (Eds.), Education in one world: Perspectives from different nations, BCES Conference Books, Volume 11 (216-222). Sofia (Bulgaria): Bulgarian Education Society.

Spasenović, V., & Maksić, S. (2013). Challenges of democratisation: Development of inclusive education in Serbia. In Popov, N., Wolhuter, Ch., Almeida, P. A., Hilton,  G.,  Ogunleye, J.,  & Chigisheva, O.  (Eds.), Education in one world: Perspectives from different nations, BCES Conference Books, Volume 11 (pp. 209-215). Sofia (Bulgaria): Bulgarian Education Society (BCES). 

Максић, С., Ђуришић Бојановић, М. (2013). Преглед истраживања о имплицитним теоријама креативности. У Гојков, Г., Стојановић, А. (ур.), Методолошки проблеми истраживања даровитости: зборник 18  (227-236). Вршац: Висока школа струковних студија за образовање васпитача „Михаило Палов“; Arad: Universitatea de Vest „Aurel Vlaicu“.

Максић, С., Павловић, З. (2012). Вредносни профил друштвене елите у Србији. У Гојков, Г., Стојановић, А. (ур.), Даровити и моралност: зборник 17 (525-538). Вршац: Висока школа струковних студија за образовање васпитача „Михаило Палов“; Arad: Universitatea de Vest „Aurel Vlaicu“.

Максић, С. (2011). Пуна свесност и учење с разумевањем. У Гојков, Г., Стојановић, А. (ур.), Даровити у процесима глобализације: зборник 16 (405-411). Вршац: Висока школа струковних студија за образовање васпитача „Михаило Палов“, Universitatea de Vest „Aurel Vlaicu“.

Maksić, S. (2010). Student creativity and behavioural problems. In Železnikov Seničar, M. (Ed.), Social and Emotional Needs of Gifted and Talented, II International Scientific Conference (80-89). Ljubljana (Slovenija): MIB.

Павловић, З., Максић, С. (2009). Однос српске друштвене елите према дечијој машти и креативности. У Гојков, Г. (ур.), Даровити и друштвена елита: зборник 15 (425-439). Вршац: Висока школа струковних студија за образовање васпитача „Михаило Палов“.

Maksić, S., & Pavlović, Z. (2009). Global trends and perspectives in valuing child imagination: The case of Serbia, In First International Conference „Talented and Gifted Creators of Progress“ (Theory and Practice), 16-17 October 2009., (50-57), Bitola-Ohrid (Makedonija), part one. Bitola: Faculty of Pedagogy.

Максић, С., Шевкушић, С. (2008). Подршка талентованом детету кроз школовање у специјализованој школи са интернатом. У Гојков, Г. (ур.), Породица као фактор подстицања даровитости: зборник 14 (372-379). Вршац: Висока школа струковних студија за образовање васпитача „Михаило Палов“.

Ševkušić, S., & Maksić, S. (2008). Qualitative analysis of creative products of primary school pupils. In Ferbežer, I., & Monks, F. J. (Eds.) Holistic view of giftedness, International Scientific Conference, Ptuj 2008 (52-58). Ljubljana: MiB.

Maksić, S., & Tenjović, L. (2008). Temporal stability of scores on Urban-Jellen test for creative Thinking in Childhood. In Fortikova, J., & Raffan, J. (Eds.), ECHA – Prague 2008 „From giftedness to successful inteligence“, Proceedings of 11th Conference of ECHA, Prague, September 16th-20th, 2008 (24- 32). Prague: Center of Giftedness.

Tatić-Janevski, S., & Maksić, S. (2008). Supporting musically talented pupils in Serbia, In Fortikova, J., & Raffan, J. (Eds.), ECHA – Prague 2008 „From giftedness to successful inteligence“, Proceedings of 11th Conference of ECHA, Prague, September 16th-20th, 2008 (pp. 166-173). Prague: Center of Giftedness.

Максић, С., & Јањетовић, Д. (2008). Изузетност и једнакост у образовању: неке етичке дилеме. У Петровић, Р. (ур.), Регионални научни скуп Етичка димензија образовања, Зборник радова (96-104). Јагодина: Педагошки факултет. 

Максић, С. (2007). Развојна диференцијација наставе. У Гојков, Г. (ур.), Практични аспекти савремених схватања даровитости: зборник 13 (328-338). Вршац: Висока школа струковних студија за образовање васпитача.

Maksić, S., & Ševkušić, S. (2006). Goals and effects of prolonged school day. U Janković, P. (ur.), Produženi i celodnevni boravak učenika u savremenoj osnovnoj školi (87-93). Sombor: Pedagoški fakultet.

Максич, С., & Миланович-Наход, С. (2006). Реструктуризация началного (восьмолетнего) образования в Сербии в начале тртьего тысялетия. В Кузибецкий, А.К.  (ред.), Реструктуразация  образования в регионе: научные основы, пилотные проекты, потенциал повышения квалификации кадров, Материјалы международной научно-практической конференции. Волгоград: ВГИПК РО. С.87-92.

Максић, С, Ђуришић-Бојановић, М. (2006). Подршка талентима и креативности кроз летње кампове. У Харангуш, К., Гојков, Г. (ур.), Даровитост, интеракција и индивидуализација у настави: зборник 12 (151-163). Вршац: Виша школа за образовање васпитача; Темишвар: Универзитет Тибискус.

Максић, С., Ђуришић-Бојановић, М. (2005). Лиценца за рад наставника са даровитим ученицима. У Харангуш, К., Гојков, Г. (ур.),  Даровити и одрасли: зборник 11  (313-322). Вршац: Виша школа за образовање васпитача;  Темишвар: Универзитет Тибискус.

Максић, С., Ђуришић-Бојановић, М. (2004). Једнакост и изузетност у образовању. У  Попа, В. и др. (ур.), Стратегије подстицања даровитости: зборник 10  (101-111). Вршац: Виша школа за образовање васпитача.

Максић, С. (2003). Импликације Гарднеровог схватања интелигенције и креативности за рад учитеља. У Шпијуновић, К. (ур.), Зборник “Образовање и усавршавање учитеља” (355-374). Ужице: Учитељски факултет.

Максић, С. (2003). Даровити као битан национални ресурс. У Баћевић, Љ. и др. (ур.), Промене вредности и транзиција у Србији: поглед у будућност  (189-194). Београд: Fridrich Ebert Stiftung и Институт друштвених наука.

Максић, С., & Ђуришић-Бојановић, М. (2003). Образовна подршка за даровите у контексту демократизације образовања. У Гојков, Г. (ур.), Место даровитих у курикуларној реформи: зборник 9  (86-96). Вршац: Виша школа за образовање васпитача.

Максић, С., Ђуришић-Бојановић, М., & Бојановић, Р. (2002). Креативност и однос према несагласним мишљењима. У Гојков, Г. (ур.), Подстицање даровитости на студијама из угла Болоњске декларације: зборник 8  (305-316). Вршац-Темишвар: Виша школа за образовање васпитача & Banatul univerzitet.

Максић, С., Лалић, Н. (2001). Мацушита институт-специјалистичке студије за елиту. У Гојков, Г. (ур.), Даровитост у студентској популацији: зборник 7 (269-277). Вршац: Виша школа за образовање васпитача.

Максић, С. (2000). Од теорија креативности до захтева савременог света. У Гојков, Г. (ур.), Ствараоци и стварност: зборник 6 (47-62). Вршац: Виша школа за образовање васпитача.

Maksić, S. (2000). Provision strategy for the gifted in Serbia. In Cvetković Lay, J. (Ed.) Proceedings of the International Conference “National Networks for Gifted Children” (60-63). Zagreb: Center for Gifted Child Development & Open Society Institute Croatia.

Максић, С. (1999). Рана идентификација креативности. У Гојков, Г. (ур.), Рана идентификација даровитости: зборник 5  (113-126). Вршац: Виша школа за образовање васпитача.

 Гојков, Г., Гашић-Павишић, С., Максић, С., Магда, И., Лелеа, Ј., Гојков, А., Стурза-Милић, Н., & Стојановић, А.  (1999), Прелиминарни извештај по пројекту “Project for an early identification of gifted pupils”. У Гојков, Г. (ур.), Рана идентификација даровитости: зборник 5  (258-276). Вршац: Виша школа за образовање васпитача.

Максић, С. (1998). Друштвена подршка даровитости. У Гојков, Г. (ур.), Друштвена подршка даровитости: зборник 4 (15-32). Вршац: Виша школа за образовање васпитача.

Maksić, S. (1998). Relationamento dos sobretados com os que os rodeiam. In Congresso International de Sobredotacao: Problematica Socio-Educativa ACTAS (435-455). Porto: APEPICT-a.

Максић, С. (1998). Обогаћивање наставе и учења. У Ракић, М. (ур.), Ученик и настава, Зборник радова са саветовања стручних сарадника у образовању Мачванског, Сремског и Колубарског округа (9-28). Лозница: „Ђорђевић“ & ОШ „Анта Богићевић“.

Максић, С. (1997). Ефекти подстицања даровитости у школи. У Гојков, Г. (ур.), Подстицање даровитости: зборник 3 (82-91). Вршац: Виша школа за образовање васпитача.

Maksic, S. (1997). Students', parents', and teachers' attitudes toward gifted education. In Chan, J., Li, R., & Sparks, J. (Eds.), Maximizing Potential: Lengthening and Strengthening Our Stride, Proceedings of the 11th World Conference on Gifted and Talented Children (582-591). Hong Kong: The Уniversity of Hong Kong.

Максић, С. (1996). Гањеово схватање даровитости, талената и креативности. У Гојков, Г. (ур.), Даровитост и креативност на предшколском и раношколском узрасту: зборник 2 (55-64). Вршац: Виша школа за образовање васпитача.

 Максић, С. (1996). Статус креативности у новијим теоријама даровитости. У Спариосу, Т. (ур.), Даровитост и креативност на предшколском и млађем школском узрасту: зборник 2 (65-68). Вршац: Виша школа за образовање васпитача.

Максић, С. (1995). Међународни центар за радозналу децу –ICIC. У Спариосу, Т.  (ур.), Зборник радова са округлог стола о даровитости на предшколском и раношколском узрасту (69-77). Вршац: Виша школа за образовање васпитача.

 

ОСТАЛО

Максић, С. (2014). Одреднице: акцелерација; геније; даровито дете; даровитост;  дечије стваралаштво; идиот саван; креативност; образовање даровитих; чудо од детета. У Пијановић,  П. (ур.) (2014), Лексикон образовних термина, прво издање (стр. 26; 107; 129-131; 145-146; 235, 334-336; 524-525; 895). Београд: Учитељски факултет.


 <<< Биографија       <<< Детаљи