КАКО МИСЛИТИ ДРУКЧИЈЕ И ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНО: (1) ТЕМАТСКО ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНО ПЛАНИРАЊЕ И (2) ПОДСТИЦАЊЕ ДИВЕРГЕНТНОГ МИШЉЕЊА И КРЕАТИВНИХ АКТИВНОСТИ У НАСТАВИ

Аутор семинара:
Др Јасмина Шефер

Теме:

Развој ученичких потенцијала (вишеструких способности, дивергентног и конвергентног мишљења, логичког и критичког мишљења, унутрашње мотивације, емоционалне екпресије, знања, вештина и вредности у зони наредног развоја узраста и појединаца),

Тематско интердисциплинарно планирање различитих наставних садржаја,

Демократска атмосфера у одељењу као предуслов за рад,

Коришћење креативне уметничке игре, типа драмске игре, и научно-истраживачког рада ученика, као метода за подстицање креативног понашања ученика приликом савладавања планираног градива.


Трајање:
Програм се састоји од семинара који траје пуна три радна дана (24 сата) непосредно с инструктором и додатно најмање три радна дана самосталне примене у пракси која се евалуира трећег дана семинара, док су прва два теоријско практична припрема за рад у настави.


Циљна група:
Учитељи и наставници основне и средње школе. Евентуално васпитачи и професори на високим школама и у образовању одраслих.
Семинар се налази у Каталогу програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2010/2011. годину, на страни333, под бројем 490.

Контакт:
Јасмина Шефер

eлектронска адреса: jsefer@rcub.bg.ac.rs
Тел: 064/353-7622
Факс: 011- 3617649 или 011- 265843