Креативна настава у пракси: игра и истраживање

Креативна настава у пракси: игра и истраживање 
  
Јасмина Шефер, Нада Ангеловски и Зорица Милошевић 
Издавач: Институт за педагошка истраживања 
Година издавања: 2012 
Цена: - 
            


Као круна вишегодишњег рада ове ауторе и њених сарадница створен је конкретан производ у виду практичних примера за учитеље. Ово је начин на који аутори афирмишу идеју да педагошка истраживања треба превасходно да имају "производ" који води побољшању процеса образовања. Проблематика је значајна са становишта преиспитивања доминантне педагошке парадигме која подразумева предметно расцепкано проучавање природних и друштвених феномена и отежава разумевање света који децу окружује. Ауторка са сарадницима храбро и са научном систематичношћу и отвореношћу анализира спроведено вишегодишње истраживање, што представља посебан научни допринос.

Проф. др Гордана Зиндовић
(из рецензије)


Практичари текст могу схватити као инструкцију или инспирацију за обогаћивање сопствене наставне праксе. Доступан је велики број конкретних примера за наставу. Прво је описан процес рада по разредима како би се стекао утисак о атмосфери и имплицитним порукама које смо слали ученицима. Затим следе записи о утисцима учитеља који су реализовали огледни програм у градској и сеоској школи. На крају су изложене припреме за часове које наставника може да користи и обогаћује. Циљ овог текста је у томе да прикаже низ методичких решења за обраду неких наставних садржаја из наставног програма.

Ауторке
 (из Увода)