MA Ивана M. Јакшић - Биографија

OБРАЗОВАЊЕ

Ивана M. Јакшић је дипломирала 2010. године на истраживачком модулу Одељења за психологију Филозофског факултета у Београду. Годину дана касније на истом модулу одбранила је мастер рад из области визуелне когниције, под менторством проф. др Сунчице Здравковић и проф. др Слободана Марковића. Крајем 2011. године уписује докторске студије на истом одељењу (ментор: др Ирис Жежељ).

НАУЧНО-АКАДЕМСКЕ АКТИВНОСТИ

У периоду 2008-2011. године била је члан Лабораторије за експерименталну психологију, под менторством проф. др Сунчице Здравковић и проф. др Дејана Тодоровића. У периоду 2008-2011. године била је ангажована као демонстратор на предмету ,,Психологија опажања'' , а у школској 2010-2011. и на курсу ,,Принципи психолошког тестирања''.

Током 2009-2010. године похађала је напредне додипломске студије Београдске отворене школе (БОШ). Од 2001. године полазница је различитих програма у Истраживачкој станици Петница, где од 2008. године ради и као сарадница и предавач на семинару психологије.

РАДНО ИСКУСТВО

Запосленa је на Институту за педагошка истраживања у Београду од 1. јуна 2012. године, најпре као истраживач приправник, а 21. новембра 2012. године стиче звање истраживач сарадник. Учествовала је као члан тима истраживача у више међународних и националних пројеката:

- Унапређивање образовне ефективности основних школа, који се реализује у оквиру европског Програма за целоживотно учење, потпрограма Коменијус – Коменијус мултилатерални пројекти (Comenius multilateral project), од 2015. године.

- Образовање и транзиција ка одраслости у визијама будућности младих Србије и Словеније, билатерални пројекат научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Словеније, 2015. године.

- Од подстицања иницијативе, сарадње и стваралаштва у образовању до нових улога и идентитета у друштву, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, од 2012. године.

- Унапређивање квалитета и доступности образовања у процесима модернизације Србије
, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, од 2012. године.

- Међународни програм процене ученичких постигнућа PISA (Programme for International Student Assessment), 2012. године.

У периоду од 2010-2014. године обављала је дужности секретара научног часописа ,,Психологија''.

ПОПУЛАРИЗАЦИЈА НАУКЕ И ВОЛОНТЕРСКИ РАД

Као сарадница на психолошким и психофизичким поставкама учествовала је на III, IV и V,,Фестивалу науке'', VIII ,,Ноћи музеја'', као и на ,,Данима физике''. У периоду 2007-2009. радила је као волонтер НВО ,,Група 484'' и НВО ,,Здраво да сте'' на неколико пројеката.

СТИПЕНДИЈЕ

Током 2007-2011. године примала је стипендију Министарства просвете и науке за студенте основних и мастер студија. Уписала је докторске студије које се финансирају из буџета Филозофског факултета у Београду, када добија и стипендију Министарства просвете и науке за студенте докторских студија. Добитница је и стипендије Баварског високошколског центра за средњу, источну и југоисточну Европу (BAYHOST).


<<< Библиографија       <<< Детаљи