Послушношћу до знања

Послушношћу до знања
  
Владимир Џиновић
Издавач: Институт за педагошка истраживања
Година издавања: 2010
Цена: 500 дин
            


У времену све неразговетнијих граница и, томе упркос, истодобних великих затегнутости и суштинских сукоба између (али и унутар) различитих парадигматских приступа истраживању у области образовања, Владимир Џиновић је у окриљу Фукоовог постструктурализма обавио проницљиво истраживање/написао вредну и занимљиву књигу "Послушношћу до знања", која сведочи о великим и снажним могућностима постструктурализма М. Фукоа (и, посебно генеалогије) за неопходну, драгоцену критичку анализу тенденција, политика и пракси у образовању, а посредно сведочи и о вредности тзв. "Нове парадигме" истраживања у области образовања.

Проф. др Живан Ристић (из рецензије)

Посебну смелост и самосталност у научном промишљању аутор показује изричући претпоставку да "управо пракса послушности која је утемељила, усмерила, обликовала образовање... (у Србији с краја 19. и почетка 20. века)... представља извор свих дискурса школског неуспеха".

Др Славица Шевкушић (из рецензије)


Аутор је показао како је школски неуспех спрега економских, политичких и ширих друштвених околности, а не, како се традиционално претпоставља, једино домен личних, индивидуално иманентних способности, односно неспособности. Узимајући ово у обзир, ово дело у својој трансдисциплинарности обезбеђује веома вредну теоријску (и метатеоријску) позицију у сагледавању неодвојивости знања/моћи које су уграђене у мање или више скривене стратегије за класификацију људи као успешних или неуспешних - у почетку у оквирима школског система, а касније и на нивоу животних успеха/неуспеха.

Проф. др Душан Маринковић (из рецензије)