UČENJE – ZAŠTO I KAKO: Pristupi u proučavanju činilaca koji deluju na učenje

 Учење - зашто и како: Приступи у проучавању чинилаца који делују на учење
  
Снежана Мирков
Издавач: Институт за педагошка истраживања, Београд 
Година издавања: 2013.
Цена: 1000 дин 
            


У монографији Снежане Мирков „УЧЕЊЕ – ЗАШТО И КАКО: Приступи у проучавању чинилаца који делују на учење” разматрани су приступи у теоријском и емпиријском проучавању чинилаца који делују на процес и ефекте учења. Ови приступи су међусобно повезани и омогућавају да се из различитих перспектива сагледају актуелни проблеми образовања у савременом друштву. Истраживање проблема везаних за учење резултирало је обухватном анализом и критичким преиспитивањем импликација различитих приступа у проучавању чинилаца који делују на учење. Ауторка инсистира на активној и динамичкој улози појединца у процесу учења. Полазно становиште односи се на то да је смисао образовања у оспособљавању ученика за самостално учење током живота. Учење је схваћено као конструктиван процес и указано је на потребу истраживања способности ученика да регулишу своје учење и обучености наставника да створе погодне услове за учење, у којима ће ученик желети да учи и сам одређује сопствене потребе у учењу. Допринос овог рада огледа се у повезивању теоријских схватања и налаза емпиријских истраживања са испитивањем могућности унапређивања процеса учења и наставе. Тумачење теоријских поставки и навођење истраживачких налаза који потврђују, оповргавају или допуњују теоријске поставке пружа читаоцу могућност да сагледа директне импликације теоријских и емпиријских приступа за процес наставе и учења. Текст се састоји од девет поглавља: Улога учења и знања у савременом друштву; Психолошко-педагошка схватања о знању и настави; Конструктивистичка схватања о учењу; Схватања ученика о учењу и знању; Циљеви учења; Стратегије учења; Приступи учењу – односи између мотива/циљева и стратегија учења; Регулација у учењу и Теорија самодетерминације: другачији поглед на циљеве и регулацију у учењу.