ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Специфичне сметње у развоју

E Lazarevic Specificne smetnjeСпецифичне сметње у учењу 
  
Емилија Лазаревић 
Издавач: Институт за педагошка истраживања 
Година издавања: 2015 
Цена: - 
            

 

 

 

Монографија „Специфичне сметње у учењу“ представља изузетно важан допринос аутора да се нашој научној и стручној јавности представи обједињен преглед актуелних дешавања у области специфичних сметњи у учењу: дислексије, дисграфије и дискалкулије. У монографији се систематично, прецизно и исцрпно приказује теоријски приступ и емпиријско сагледавање актуелног и значајног интердисциплинарног питања специфичних сметњи у учењу. Разматрања нису само заснована на теоријским претпоставкама и налазима истраживања других аутора, већ су претпоставке и закључци о поменутим проблемима базирани и на основу емпиријских истраживања ауторке монографије. Овако конципиран рукопис намењен је теоретичарима и истраживачима у области образовања, као и онима који су оријентисани ка практичном решавању проучаваних проблема у школском и породичном контексту.

Нови наслови

Евалуација приступа Тролист

Евалуација приступа Тролист

Publikacije

НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ПРОЦЕСИМА МОДЕРНИЗАЦИУЈЕ СРБИЈЕ

НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ПРОЦЕСИМА МОДЕРНИЗАЦИУЈЕ СРБИЈЕ

ИДЕНТИТЕТ НЕУСПЕШНОГ УЧЕНИКА

ИДЕНТИТЕТ НЕУСПЕШНОГ УЧЕНИКА

Евалуација приступа Тролист

Евалуација приступа Тролист

Евалуација креативних активности у тематској настави

Евалуација креативних активности у тематској настави

Представе о образовним променама

Представе о образовним променама

Калитет и ефикасност наставе

Калитет и ефикасност наставе

Психолошка перспектива демократских односа

Психолошка перспектива демократских односа

Креактивне активности у тематској настави

Креактивне активности у тематској настави

Подстицање креативности у школи

Подстицање креативности у школи

Подстицање ученика похвалом и наградом

Подстицање ученика похвалом и наградом

Праћење и вредновање програма стручног усавршавања наставника

Праћење и вредновање програма стручног усавршавања наставника

О истраживању методу и знању

О истраживању методу и знању

Модели разредне дисциплине

Модели разредне дисциплине

Теорија и пракса професионалног развоја наставника

Теорија и пракса професионалног развоја наставника

Осећајно везивање

Осећајно везивање

Претпоставке успешне наставе

Претпоставке успешне наставе

Од психологије личности ка психологији особа

Од психологије личности ка психологији особа

Сарадња шкле и породице

Сарадња шкле и породице

TIMSS-2007

TIMSS-2007

Апорије образовања за демократију

Апорије образовања за демократију

Технологија, информатика, образовање

Технологија, информатика, образовање

Вршњачки односи и школски успех

Вршњачки односи и школски успех

Социјални односи и образовање

Социјални односи и образовање

Васпитање младих за демократију

Васпитање младих за демократију

Уважавање различитости и образовање

Уважавање различитости и образовање

Систем знања у настави

Систем знања у настави

Морални развој и морално васпитање

Морални развој и морално васпитање

Два века образовања у Србији

Два века образовања у Србији

Демократија у школстим уџбеницима

Демократија у школстим уџбеницима

Како препознати даривитог ученика

Како препознати даривитог ученика

Поглед у разред

Поглед у разред