ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Нове улоге за ново доба: прилози за редефинисање образовне праксе

E Lazarevic Nove uloge za novo dobaНове улоге за ново доба: прилози за редефинисање образовне праксе 
  
Емилија Лазаревић, Јелена Стевановић, Дејан Станковић 
Издавач: Институт за педагошка истраживања, Београд 
Година издавања: 2015. 


 

 

 

Монографију Нове улоге за ново доба: прилози за редефинисање образовне праксе чини десет научноистраживачких радова који имају заједнички именитељ –унапређење квалитета образовне праксе: (1) Показатељи стручног усавршавања наставника српског језика и књижевности;  (2) Заједница наставничког јаства: метафора за разумевање професионалног идентитета наставника; (3) Улоге универзитетских наставника у развоју функционалних  знања студената и у њиховој професионалној едукацији; (4) Иновативни рад наставника у Србији: Подстицаји и препреке на примеру приступа Тролист, (5) Учење засновано на искусту: Изазов за савремену школу; (6) Учење из перспективе ученика: Синтеза емпиријских налаза; (7) Унапређивање наставе у основној школи: Перспективе ученика; (8) Концепције и праксе сарадње школе и породице у свету и у Србији; (9) Нова схватања лидерства у образовању и (10) Друштво и реформе: Образовне политике и политике идентитета. Радови објављени у овој монографији представљају допринос проучавању проблематике образовне праксе, будући да се са различитих аспеката разматрају улоге наставника, ученика, родитеља и лидера у овом процесу, али и улоге шире друштвене заједнице.
Сва разматрана питања чине веома важне сегменте за редефинисање и унапређивање васпитнообразовне праксе, као и за креирање услова у којима ће сви школски ресурси бити у функцији учења. Представљени резултати истраживања, утемељени на сагледавању различитих перспектива о поменутим проблемима, отварају простор за даљу анализу, дискусију и критичко промишљање о новим улогама свих актера васпитнообразовног процеса. Такође, значајан допринос ове монографије огледа се у чињеници да практичари могу у њој пронаћи низ подстицајних идеја за унапређивање сопствене праксе, те критичко промишљање о релевантним димензијама професионалног развоја у контексту „друштва које учи”.

Нови наслови

GUIDE TO IER in Belgrade

GUIDE TO IER in Belgrade

Евалуација приступа Тролист

Евалуација приступа Тролист

Publikacije

GUIDE TO IER in Belgrade

GUIDE TO IER in Belgrade

НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ПРОЦЕСИМА МОДЕРНИЗАЦИУЈЕ СРБИЈЕ

НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ПРОЦЕСИМА МОДЕРНИЗАЦИУЈЕ СРБИЈЕ

ИДЕНТИТЕТ НЕУСПЕШНОГ УЧЕНИКА

ИДЕНТИТЕТ НЕУСПЕШНОГ УЧЕНИКА

Евалуација приступа Тролист

Евалуација приступа Тролист

Евалуација креативних активности у тематској настави

Евалуација креативних активности у тематској настави

Представе о образовним променама

Представе о образовним променама

Калитет и ефикасност наставе

Калитет и ефикасност наставе

Психолошка перспектива демократских односа

Психолошка перспектива демократских односа

Креактивне активности у тематској настави

Креактивне активности у тематској настави

Подстицање креативности у школи

Подстицање креативности у школи

Подстицање ученика похвалом и наградом

Подстицање ученика похвалом и наградом

Праћење и вредновање програма стручног усавршавања наставника

Праћење и вредновање програма стручног усавршавања наставника

О истраживању методу и знању

О истраживању методу и знању

Модели разредне дисциплине

Модели разредне дисциплине

Теорија и пракса професионалног развоја наставника

Теорија и пракса професионалног развоја наставника

Осећајно везивање

Осећајно везивање

Претпоставке успешне наставе

Претпоставке успешне наставе

Од психологије личности ка психологији особа

Од психологије личности ка психологији особа

Сарадња шкле и породице

Сарадња шкле и породице

TIMSS-2007

TIMSS-2007

Апорије образовања за демократију

Апорије образовања за демократију

Технологија, информатика, образовање

Технологија, информатика, образовање

Вршњачки односи и школски успех

Вршњачки односи и школски успех

Социјални односи и образовање

Социјални односи и образовање

Васпитање младих за демократију

Васпитање младих за демократију

Уважавање различитости и образовање

Уважавање различитости и образовање

Систем знања у настави

Систем знања у настави

Морални развој и морално васпитање

Морални развој и морално васпитање

Два века образовања у Србији

Два века образовања у Србији

Демократија у школстим уџбеницима

Демократија у школстим уџбеницима

Како препознати даривитог ученика

Како препознати даривитог ученика

Поглед у разред

Поглед у разред