ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Послушношћу до знања

Vladimir DzinovicПослушношћу до знања
  
Владимир Џиновић
Издавач: Институт за педагошка истраживања
Година издавања: 2010
Цена: 500 дин
             

 

У времену све неразговетнијих граница и, томе упркос, истодобних великих затегнутости и суштинских сукоба између (али и унутар) различитих парадигматских приступа истраживању у области образовања, Владимир Џиновић је у окриљу Фукоовог постструктурализма обавио проницљиво истраживање/написао вредну и занимљиву књигу "Послушношћу до знања", која сведочи о великим и снажним могућностима постструктурализма М. Фукоа (и, посебно генеалогије) за неопходну, драгоцену критичку анализу тенденција, политика и пракси у образовању, а посредно сведочи и о вредности тзв. "Нове парадигме" истраживања у области образовања.

Проф. др Живан Ристић (из рецензије)

Посебну смелост и самосталност у научном промишљању аутор показује изричући претпоставку да "управо пракса послушности која је утемељила, усмерила, обликовала образовање... (у Србији с краја 19. и почетка 20. века)... представља извор свих дискурса школског неуспеха".

Др Славица Шевкушић (из рецензије)


Аутор је показао како је школски неуспех спрега економских, политичких и ширих друштвених околности, а не, како се традиционално претпоставља, једино домен личних, индивидуално иманентних способности, односно неспособности. Узимајући ово у обзир, ово дело у својој трансдисциплинарности обезбеђује веома вредну теоријску (и метатеоријску) позицију у сагледавању неодвојивости знања/моћи које су уграђене у мање или више скривене стратегије за класификацију људи као успешних или неуспешних - у почетку у оквирима школског система, а касније и на нивоу животних успеха/неуспеха.

Проф. др Душан Маринковић (из рецензије)

Нови наслови

Евалуација приступа Тролист

Евалуација приступа Тролист

Publikacije

НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ПРОЦЕСИМА МОДЕРНИЗАЦИУЈЕ СРБИЈЕ

НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ПРОЦЕСИМА МОДЕРНИЗАЦИУЈЕ СРБИЈЕ

ИДЕНТИТЕТ НЕУСПЕШНОГ УЧЕНИКА

ИДЕНТИТЕТ НЕУСПЕШНОГ УЧЕНИКА

Евалуација приступа Тролист

Евалуација приступа Тролист

Евалуација креативних активности у тематској настави

Евалуација креативних активности у тематској настави

Представе о образовним променама

Представе о образовним променама

Калитет и ефикасност наставе

Калитет и ефикасност наставе

Психолошка перспектива демократских односа

Психолошка перспектива демократских односа

Креактивне активности у тематској настави

Креактивне активности у тематској настави

Подстицање креативности у школи

Подстицање креативности у школи

Подстицање ученика похвалом и наградом

Подстицање ученика похвалом и наградом

Праћење и вредновање програма стручног усавршавања наставника

Праћење и вредновање програма стручног усавршавања наставника

О истраживању методу и знању

О истраживању методу и знању

Модели разредне дисциплине

Модели разредне дисциплине

Теорија и пракса професионалног развоја наставника

Теорија и пракса професионалног развоја наставника

Осећајно везивање

Осећајно везивање

Претпоставке успешне наставе

Претпоставке успешне наставе

Од психологије личности ка психологији особа

Од психологије личности ка психологији особа

Сарадња шкле и породице

Сарадња шкле и породице

TIMSS-2007

TIMSS-2007

Апорије образовања за демократију

Апорије образовања за демократију

Технологија, информатика, образовање

Технологија, информатика, образовање

Вршњачки односи и школски успех

Вршњачки односи и школски успех

Социјални односи и образовање

Социјални односи и образовање

Васпитање младих за демократију

Васпитање младих за демократију

Уважавање различитости и образовање

Уважавање различитости и образовање

Систем знања у настави

Систем знања у настави

Морални развој и морално васпитање

Морални развој и морално васпитање

Два века образовања у Србији

Два века образовања у Србији

Демократија у школстим уџбеницима

Демократија у школстим уџбеницима

Како препознати даривитог ученика

Како препознати даривитог ученика

Поглед у разред

Поглед у разред