ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Даровито дете у школи

smaksic knjigaДаровито дете у школи
  
Славица Максић 
Издавач: Институт за педагошка истраживања, Београд 
Година издавања: 1998. 
Цена: - 
             

Књига је посвећена проучавању образовних могућности за даровите ученике које би подржале њихов развој. У ове ове сврхе разматрају се теме: природа даровитости и њено мерење, облици и методе васпитно-образовног рада са даровитим ученицима, вредновање и процењивање образовне подршке за даровите, однос јавног мњења према даровитости и однос наше средине према даровитима и њиховом образовању.  Резултати истраживања указују да наши наставници, ученици и њихови родитељи описују даровитост преко способности, учења, постигнућа, мотивације и креативности. Најјачу подршку посебној образовној понуди за даровите ученике дају наставници, а најмању ученици. Код даровитих ученика предност се даје подстицању стваралашке оријентације, а код осталих развоју радне оријентације у школи. Испитивање ефеката релевантних карактеристика наставника, ученика и њихових родитеља на исказана мишљења открива да је најзначајније њихово лично искуство са даровитостошћу и посебном образовном подршком за даровите. У завршном поглављу предложено је редефинисање проблема образовања и васпитања даровитих ученика у подстицање способности, талената и креативности ученика. 
Напомена: Књига је под истим називом објављена поново (2007) у издању Завода за уџбенике.

Нови наслови

Евалуација приступа Тролист

Евалуација приступа Тролист

Publikacije

НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ПРОЦЕСИМА МОДЕРНИЗАЦИУЈЕ СРБИЈЕ

НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ПРОЦЕСИМА МОДЕРНИЗАЦИУЈЕ СРБИЈЕ

ИДЕНТИТЕТ НЕУСПЕШНОГ УЧЕНИКА

ИДЕНТИТЕТ НЕУСПЕШНОГ УЧЕНИКА

Евалуација приступа Тролист

Евалуација приступа Тролист

Евалуација креативних активности у тематској настави

Евалуација креативних активности у тематској настави

Представе о образовним променама

Представе о образовним променама

Калитет и ефикасност наставе

Калитет и ефикасност наставе

Психолошка перспектива демократских односа

Психолошка перспектива демократских односа

Креактивне активности у тематској настави

Креактивне активности у тематској настави

Подстицање креативности у школи

Подстицање креативности у школи

Подстицање ученика похвалом и наградом

Подстицање ученика похвалом и наградом

Праћење и вредновање програма стручног усавршавања наставника

Праћење и вредновање програма стручног усавршавања наставника

О истраживању методу и знању

О истраживању методу и знању

Модели разредне дисциплине

Модели разредне дисциплине

Теорија и пракса професионалног развоја наставника

Теорија и пракса професионалног развоја наставника

Осећајно везивање

Осећајно везивање

Претпоставке успешне наставе

Претпоставке успешне наставе

Од психологије личности ка психологији особа

Од психологије личности ка психологији особа

Сарадња шкле и породице

Сарадња шкле и породице

TIMSS-2007

TIMSS-2007

Апорије образовања за демократију

Апорије образовања за демократију

Технологија, информатика, образовање

Технологија, информатика, образовање

Вршњачки односи и школски успех

Вршњачки односи и школски успех

Социјални односи и образовање

Социјални односи и образовање

Васпитање младих за демократију

Васпитање младих за демократију

Уважавање различитости и образовање

Уважавање различитости и образовање

Систем знања у настави

Систем знања у настави

Морални развој и морално васпитање

Морални развој и морално васпитање

Два века образовања у Србији

Два века образовања у Србији

Демократија у школстим уџбеницима

Демократија у школстим уџбеницима

Како препознати даривитог ученика

Како препознати даривитог ученика

Поглед у разред

Поглед у разред