ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

ЛЕКСИЧКО-СЕМАНТИЧКЕ ОСОБЕНОСТИ У ДЕЛИМА СРПСКИХ ПИСАЦА И НАСТАВА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

 	  Ana PEŠIKAN Jelena STEVANOVIĆ   Издавач: Институт за педагошка истраживања  Година издавања: 2019.  

Kорицa rasklop 

Јелена СТЕВАНОВИЋ
Јадранка МИЛОШЕВИЋИздавач: Институт за педагошка истраживања 
Година издавања: 2019. 

У књизи су сви радови методолошки добро опремљени историјом теме у богатој литератури, јасно дефинисаним циљевима истраживања, детаљном обрадом грађе која води до поузданих резултата... Све анализе засноване су на тврдој теоријској подлози лексикологије, семантике и граматике, као и методике српског језика и књижевности, што њиховим стилистичким и методичким аспектима даје егзактан карактер.
Проф. др Миланка БАБИЋ (из рецензије)

Значај ове публикације је могуће сагледати у два основна контекста. Први се односина лексичко-семантичке и стилске одлике представљних дела одабраних српскихписаца, које у научном дискурсу одређују развој филологије, лексикологије, граматике и српског језика уопште. Другим контекстом се потврђују педагошко-методичке вредности овог рукописа, пре свега у односу на његову употребљивост у савременој настави српског језика и књижевности, могућност очигледног сагледавања и представљања образовних садржаја, самим тим активизације, промишљања и развоја ученика.
Проф. др Емина КОПАС-ВУКАШИНОВИЋ (из рецензије)

Монографија спада у категорију оригиналних научних радова. Она представља нов иновативан и оригиналан допринос лингвостилистичком тумачењу одабраних књижевних дела и њиховом увођењу у наставу, у складу са новијим методичким стратегијама. Монографија формално и садржински задовољава строге захтеве научно-теоријског дискурса.
Проф. др Тиодор РОСИЋ (из рецензије)

Нови наслови

Евалуација приступа Тролист

Евалуација приступа Тролист

Publikacije

НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ПРОЦЕСИМА МОДЕРНИЗАЦИУЈЕ СРБИЈЕ

НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ПРОЦЕСИМА МОДЕРНИЗАЦИУЈЕ СРБИЈЕ

ИДЕНТИТЕТ НЕУСПЕШНОГ УЧЕНИКА

ИДЕНТИТЕТ НЕУСПЕШНОГ УЧЕНИКА

Евалуација приступа Тролист

Евалуација приступа Тролист

Евалуација креативних активности у тематској настави

Евалуација креативних активности у тематској настави

Представе о образовним променама

Представе о образовним променама

Калитет и ефикасност наставе

Калитет и ефикасност наставе

Психолошка перспектива демократских односа

Психолошка перспектива демократских односа

Креактивне активности у тематској настави

Креактивне активности у тематској настави

Подстицање креативности у школи

Подстицање креативности у школи

Подстицање ученика похвалом и наградом

Подстицање ученика похвалом и наградом

Праћење и вредновање програма стручног усавршавања наставника

Праћење и вредновање програма стручног усавршавања наставника

О истраживању методу и знању

О истраживању методу и знању

Модели разредне дисциплине

Модели разредне дисциплине

Теорија и пракса професионалног развоја наставника

Теорија и пракса професионалног развоја наставника

Осећајно везивање

Осећајно везивање

Претпоставке успешне наставе

Претпоставке успешне наставе

Од психологије личности ка психологији особа

Од психологије личности ка психологији особа

Сарадња шкле и породице

Сарадња шкле и породице

TIMSS-2007

TIMSS-2007

Апорије образовања за демократију

Апорије образовања за демократију

Технологија, информатика, образовање

Технологија, информатика, образовање

Вршњачки односи и школски успех

Вршњачки односи и школски успех

Социјални односи и образовање

Социјални односи и образовање

Васпитање младих за демократију

Васпитање младих за демократију

Уважавање различитости и образовање

Уважавање различитости и образовање

Систем знања у настави

Систем знања у настави

Морални развој и морално васпитање

Морални развој и морално васпитање

Два века образовања у Србији

Два века образовања у Србији

Демократија у школстим уџбеницима

Демократија у школстим уџбеницима

Како препознати даривитог ученика

Како препознати даривитог ученика

Поглед у разред

Поглед у разред