ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

ИДЕНТИТЕТ НЕУСПЕШНОГ УЧЕНИКА

 	  Ana PEŠIKAN Jelena STEVANOVIĆ   Издавач: Институт за педагошка истраживања  Година издавања: 2019.  

identitet neuspesnog ucenika 

Николета ГУТВАЈН

Владимир ЏИНОВИЋИздавач: Институт за педагошка истраживања 
Година издавања: 2019. 

Монографија под називом „Идентитет неуспешног ученика“ представља плодну синтезу и
најисцрпнију елаборацију двеју значајних тема којима су се аутори, др Николета Гутвајн и др
Владимир Џиновић, континуирано бавили дужи низ година - школског неуспеха и
конструктивистичког приступа у психологији и педагогији. Аутори доносе јединствени,
иновативни и плодоносни поглед на феномен школског неуспеха, посматрајући га као
нешто што ученици као особе чине, а не као нешто што им се догађа.
Проф. др Душан Стојнов, Филозофски факултет у Београду (из рецензије)

Аутори преиспитују традиционалне концепције људске субјективности и устаљено
„разумевање” школског неуспеха залажући се за једно другачије виђење школског
неуспеха које захтева усредсређеност на разумевање пер спективе ученика и понашања
са становишта логике особе, која се понаша у контексту друштвених односа који се
остварују у школи. Рукопис има свеобухватан приступ у тумачењу идентитета неуспешног
ученика и може бити добар водич за унапређивање квалитета школовања младих.
Проф. др Оливера Кнежевић-Флорић, Филозофски факултет у Новом Саду (из рецензије)

Ова књига представљаће незаобилазан референтни оквир за будућа истраживања феномена
неушпесности у области психологије личности, педагошке психологије и школске педагогије.
Аутори компетентно разматрају кључне теоријске концепције и истраживачке налазе, али и
приказују сопствена емпиријска истраживања чији резултати имају значајне импликације за
васпитнообразовну праксу. Писана је јасним и разумљивим језиком, стилски одмерено и
инспиративно.
Проф. др Вера Спасеновић, Филозофски факултет у Београду (из рецензије)

Нови наслови

Евалуација приступа Тролист

Евалуација приступа Тролист

Publikacije

НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ПРОЦЕСИМА МОДЕРНИЗАЦИУЈЕ СРБИЈЕ

НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ПРОЦЕСИМА МОДЕРНИЗАЦИУЈЕ СРБИЈЕ

ИДЕНТИТЕТ НЕУСПЕШНОГ УЧЕНИКА

ИДЕНТИТЕТ НЕУСПЕШНОГ УЧЕНИКА

Евалуација приступа Тролист

Евалуација приступа Тролист

Евалуација креативних активности у тематској настави

Евалуација креативних активности у тематској настави

Представе о образовним променама

Представе о образовним променама

Калитет и ефикасност наставе

Калитет и ефикасност наставе

Психолошка перспектива демократских односа

Психолошка перспектива демократских односа

Креактивне активности у тематској настави

Креактивне активности у тематској настави

Подстицање креативности у школи

Подстицање креативности у школи

Подстицање ученика похвалом и наградом

Подстицање ученика похвалом и наградом

Праћење и вредновање програма стручног усавршавања наставника

Праћење и вредновање програма стручног усавршавања наставника

О истраживању методу и знању

О истраживању методу и знању

Модели разредне дисциплине

Модели разредне дисциплине

Теорија и пракса професионалног развоја наставника

Теорија и пракса професионалног развоја наставника

Осећајно везивање

Осећајно везивање

Претпоставке успешне наставе

Претпоставке успешне наставе

Од психологије личности ка психологији особа

Од психологије личности ка психологији особа

Сарадња шкле и породице

Сарадња шкле и породице

TIMSS-2007

TIMSS-2007

Апорије образовања за демократију

Апорије образовања за демократију

Технологија, информатика, образовање

Технологија, информатика, образовање

Вршњачки односи и школски успех

Вршњачки односи и школски успех

Социјални односи и образовање

Социјални односи и образовање

Васпитање младих за демократију

Васпитање младих за демократију

Уважавање различитости и образовање

Уважавање различитости и образовање

Систем знања у настави

Систем знања у настави

Морални развој и морално васпитање

Морални развој и морално васпитање

Два века образовања у Србији

Два века образовања у Србији

Демократија у школстим уџбеницима

Демократија у школстим уџбеницима

Како препознати даривитог ученика

Како препознати даривитог ученика

Поглед у разред

Поглед у разред