ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

ИДЕНТИТЕТ НЕУСПЕШНОГ УЧЕНИКА

 	  Ana PEŠIKAN Jelena STEVANOVIĆ   Издавач: Институт за педагошка истраживања  Година издавања: 2019.  

identitet neuspesnog ucenika 

Николета ГУТВАЈН

Владимир ЏИНОВИЋИздавач: Институт за педагошка истраживања 
Година издавања: 2019. 

Монографија под називом „Идентитет неуспешног ученика“ представља плодну синтезу и
најисцрпнију елаборацију двеју значајних тема којима су се аутори, др Николета Гутвајн и др
Владимир Џиновић, континуирано бавили дужи низ година - школског неуспеха и
конструктивистичког приступа у психологији и педагогији. Аутори доносе јединствени,
иновативни и плодоносни поглед на феномен школског неуспеха, посматрајући га као
нешто што ученици као особе чине, а не као нешто што им се догађа.
Проф. др Душан Стојнов, Филозофски факултет у Београду (из рецензије)

Аутори преиспитују традиционалне концепције људске субјективности и устаљено
„разумевање” школског неуспеха залажући се за једно другачије виђење школског
неуспеха које захтева усредсређеност на разумевање пер спективе ученика и понашања
са становишта логике особе, која се понаша у контексту друштвених односа који се
остварују у школи. Рукопис има свеобухватан приступ у тумачењу идентитета неуспешног
ученика и може бити добар водич за унапређивање квалитета школовања младих.
Проф. др Оливера Кнежевић-Флорић, Филозофски факултет у Новом Саду (из рецензије)

Ова књига представљаће незаобилазан референтни оквир за будућа истраживања феномена
неушпесности у области психологије личности, педагошке психологије и школске педагогије.
Аутори компетентно разматрају кључне теоријске концепције и истраживачке налазе, али и
приказују сопствена емпиријска истраживања чији резултати имају значајне импликације за
васпитнообразовну праксу. Писана је јасним и разумљивим језиком, стилски одмерено и
инспиративно.
Проф. др Вера Спасеновић, Филозофски факултет у Београду (из рецензије)

Нови наслови

GUIDE TO IER in Belgrade

GUIDE TO IER in Belgrade

Евалуација приступа Тролист

Евалуација приступа Тролист

Publikacije

GUIDE TO IER in Belgrade

GUIDE TO IER in Belgrade

НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ПРОЦЕСИМА МОДЕРНИЗАЦИУЈЕ СРБИЈЕ

НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ПРОЦЕСИМА МОДЕРНИЗАЦИУЈЕ СРБИЈЕ

ИДЕНТИТЕТ НЕУСПЕШНОГ УЧЕНИКА

ИДЕНТИТЕТ НЕУСПЕШНОГ УЧЕНИКА

Евалуација приступа Тролист

Евалуација приступа Тролист

Евалуација креативних активности у тематској настави

Евалуација креативних активности у тематској настави

Представе о образовним променама

Представе о образовним променама

Калитет и ефикасност наставе

Калитет и ефикасност наставе

Психолошка перспектива демократских односа

Психолошка перспектива демократских односа

Креактивне активности у тематској настави

Креактивне активности у тематској настави

Подстицање креативности у школи

Подстицање креативности у школи

Подстицање ученика похвалом и наградом

Подстицање ученика похвалом и наградом

Праћење и вредновање програма стручног усавршавања наставника

Праћење и вредновање програма стручног усавршавања наставника

О истраживању методу и знању

О истраживању методу и знању

Модели разредне дисциплине

Модели разредне дисциплине

Теорија и пракса професионалног развоја наставника

Теорија и пракса професионалног развоја наставника

Осећајно везивање

Осећајно везивање

Претпоставке успешне наставе

Претпоставке успешне наставе

Од психологије личности ка психологији особа

Од психологије личности ка психологији особа

Сарадња шкле и породице

Сарадња шкле и породице

TIMSS-2007

TIMSS-2007

Апорије образовања за демократију

Апорије образовања за демократију

Технологија, информатика, образовање

Технологија, информатика, образовање

Вршњачки односи и школски успех

Вршњачки односи и школски успех

Социјални односи и образовање

Социјални односи и образовање

Васпитање младих за демократију

Васпитање младих за демократију

Уважавање различитости и образовање

Уважавање различитости и образовање

Систем знања у настави

Систем знања у настави

Морални развој и морално васпитање

Морални развој и морално васпитање

Два века образовања у Србији

Два века образовања у Србији

Демократија у школстим уџбеницима

Демократија у школстим уџбеницима

Како препознати даривитог ученика

Како препознати даривитог ученика

Поглед у разред

Поглед у разред