Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

2014 Инклузија у предшколској установи и основној школи

Пета међународна научна конференција 

»Инклузија у предшколској установи и основној школи«

Савремени приступи инклузивном образовању 

Организатор:

Институт за педагошка истраживања из Београда, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Сремској Митровици и Педагошки факултет Универзитета у Приморском, Словенија

Датум и место одржавања:

13. јун 2014. године, Сремска Митровица

Председник програмског одбора:

др Николета Гутвајн

Секретари:

Наташа Лалић Вучетић и Драгана Стоканић

Институт за педагошка истраживања из Београда, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре из Сремске Митровице и  Педагошки факултет Универзитета у Приморском из Словеније 13. јуна 2013. године организoвали су Пету међународну научну конференцију ,,Инклузија у предшколској установи и основној школи” Савремени приступи инклузивном образовању.

Ове године акценат је стављен на континуирани професионални развој запослених у образовању који представља важан предуслов за унапређивање квалитета васпитања и образовања деце предшколског и школског узраста. Резултати истраживања презентовани у оквиру рада секција, као и динамична дискусија учесника конференције, показују да је један од најактуелнијих проблема у реализацији инклузивног образовања недовољна професионална припремљеност васпитача за рад у инклузивним условима. Утврђено је да водећи извор оптерећења и стреса код васпитача и наставника који раде у инклузивним условима представља: а) негативна самопроцена професионалне компетентности за рад у инклузивним условима, и б) одстуство адекватне помоћи и подршке за рад са децом са посебним потребама. Проблеми у реализацији инклузивног образовања, који су уочени у Србији, нису решени на задовољавајући начин ни у земљама које имају много дужу традицију инклузивног образовања и боље економске услове за његово спровођење. Изложени налази упућују на то да су неопходне промене у систему иницијалног образовања и професионалног развоја васпитача кроз успостављање сарадње између институција високог образовања, истраживачких центара и света рада. Када је реч о даљим правцима развоја инклузивног образовања код нас и у свету истиче се модел инклузије схваћен као концепт заједничке школе који пружа свој деци једнаке могућности. Фокус је на развоју инклузивног окружења и подстицању процеса инклузије као образовне и друштвене вредности. У домену подстицања квалитета и унапређивања процеса инклузивног образовања очекује се активно и партнерско учешће свих актера васпитнообразовног процеса уз уважавање перспективе целоживотног образовања.

Тема овогодишњег скупа окупила је 111 предавача из земље и 34 предавача из иностранства (из Русије, Румуније,  Словеније,  Хрватске,  Грчке,  Бугарске,  Републике Македоније и Пољске). Радови су били груписани у четири тематске целине у оквиру којих су обрађиване различите теме:

1. инклузивно образовање из перспективе различитих учесника васпитнообразовног процеса: ставови и компетенције, 
2. актуелни проблеми у реализацији инклузивне наставе, 
3. специфичности учења и развоја деце са сметњама у развоју и 
4. правци развоја инклузивног образовања код нас и у свету: препреке и могућности.

На тај начин је створена прилика да истраживачи  из различитих земаља размене корисне информације и искуства на теоријском и практичном плану.

Sremska Mitrovica slika 1Sremska Mitrovica slika 2