Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Зборник Института за педагошка истраживања 50(1)/2018

ОТПОР ПРЕМА УЧЕЊУ КАО РЕЛЕВАНТАН ФАКТОР У ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ
Слободанка Антић

ИГРА, ИСТРАЖИВАЧКИ РАД И КРИТИЧКИ ДИЈАЛОГ У НАСТАВИ: ИСКУСТВА НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ
Наташа Лалић-Вучетић, Јелена Стевановић и Драгана Гундоган

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА У ОБЛАСТИ ХЕМИЈЕ ПРЕМА ИНДИКАТОРИМАЗА СТВАРАЛАШТВО  У ОБРАЗОВНОЈ ПАРАДИГМИ ТРОЛИСТ
Драгица Д. Тривић, Весна Д. Милановић и Јасмина Шефер

Validation of The Serbian Version of the Teachers’ Sense of Efficacy Scale (TSES)
Stefan Ninković and Olivera Knežević Florić

ПСИХОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КАО ПРЕДИКТОРИ СУБЈЕКТИВНОГ БЛАГОСТАЊА БУДУЋИХ УЧИТЕЉА И ВАСПИТАЧА
Марија Сакач и Миа Марић

ШКОЛСКA КЛИМA И ШКОЛСКА КУЛТУРA: ОКВИР ЗА ИЗГРАДЊУ ШКОЛЕ КАО БЕЗБЕДНЕ И ПОДСТИЦАЈНЕ СРЕДИНЕ ЗА УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ
Емина Хебиб и Весна Жунић Павловић

ПОВЕЗАНОСТ АКАДЕМСКОГ САМОПОИМАЊА И ПРОФЕСИОНАЛНИХ ИНТЕРЕСОВАЊА УЧЕНИКА ЗАВРШНОГ РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Зорица Барјактаров и Горан Опачић

КОЈИ ФАКТОРИ ОБЛИКУЈУ НАМЕРУ СРЕДЊОШКОЛАЦА У СРБИЈИ ДА СЕ БАВЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВОМ?
Славица Шевкушић, Љубомир Стојановић и Радмила Симијоновић

ИМПРЕСУМ