Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

ВИЗИЈА И МИСИЈА ИНСТИТУТА

Визија:

Институт за педагошка истраживања је водећа научноистраживачка установа у области образовања, која доприноси научном развоју и подизању стандарда и квалитета образовања у Републици Србији. Унапређивањем образовне праксе у крајњем исходу подстиче се економски и шири друштвени развој, као и квалитет живота свих учесника образовноваспитног процеса.

Елементи визије Института за педагошка истраживања су:

 • проучавање теоријско-методолошких проблема у кључним областима васпитања и образовања (креативност, професионални развој наставника и директора, инклузија итд.)

 • идентификовање и развијање нових поља истраживања у области образовања;

 • сарадња са истраживачима из земље и иностранства чије компетенције могу допринети развоју Института;

 • припремање пројеката ради обезбеђивања финансирања кроз националне и међународне фондове;

 • активна сарадња са другим научноистраживачким организацијама и сродним високошколским установама;

 • удруживање истраживача према научним интересовањима и компетенцијама и формирање интерних центара за различите области (на пример, центар за професионални развој наставника);

 • активан рад на дисеминацији резултата истраживања и развијању препорука за образовну политику и праксу.

Мисија:

Mисија Института за педагошка истраживања усмерена је на подстицање изузетности у научним истраживањима у области образовања и креирање образовних политика и процедура уз уважавање врхунских резултата истраживања. Мисију и допринос развоју науке, образовања и друштва у Србији Институт остварује:

 • промовисањем научних истраживања у области образовања (основна, примењена и развојна истраживања);

 • Креирањем инструмената за снимање стања и динамичких карактеристика школског система и главних актера образовноваспитног процеса;

 • дисеминацијом истраживачких резултата у научним монографијама, међународним и домаћим научним часописима;

 • организовањем међународних и националних научних конференција;

 • унапређивањем кључних компетенција запослених у предшколским установама, основним и средњим школама и високошколским установама;

 • развијањем дигиталне библиотеке;

 • унапређивањем образовне политике и праксе;

 • пружањем саветодавних услуга за друге институције и истраживаче;

 • подстицањем употребе савремених технологија у образовном процесу;

 • стимулисањем мобилности истраживача и јачањем међународне научне сарадње.