Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

РЕВОЛУЦИЈА РАЗЛИЧИТОСТИ:

oд вредности

до праксе

Фебруар 2022. – Јануар 2024.

Према позиву из 2021. године, који се односи на партнерство за сарадњу у области младих, Темпус фондација је одобрила финансирање пројекта „РЕВОЛУЦИЈА РАЗЛИЧИТОСТИ: од вредности до праксе” (DIVERSITY REVOLUTION: from value to practice). Поменути пројекат је усмерен на разматрање бројних питања неговања различитости у свакодневној пракси омладинских организација, као и у институцијама у области образовања и социјалне заштите.

Општи циљ пројекта представља пружање подршке организацијама и институцијама које раде са младима како би унапредиле праксу уважавања различитости.

Специфични циљеви пројекта тичу се иновација у домену подршке организацијама и институцијама у вези са њиховом праксом неговања различитости. Конкретније, усмерићемо се на: 1) систематизацију постојећих знања; 2) преглед инструменатапроцене;  и 3) издвајање примера добре праксе уважавања различитости. Смернице за употребу свеобухватног пакета алата за неговање различитости биће прилагођене специфичним институцијама/организацијама које раде са младима.

Очекују се следећи резултати: интеграција савремених сазнања, алата процене и практичних ресурса о уважавању различитости; креирање „Пакета различитости” који се састоји од три збирке које се односе на: (1) САВРЕМЕНА ЗНАЊА у вези са темом неговања различитости у контакту са младима; (2) АЛАТЕ ЗА ПРОЦЕНУ контекстуалног (култура), релационог (клима) и индивидуалног нивоа (компетенције) уважавања различитости и (3) ПРАКТИЧНЕ РЕСУРСЕ као примере добре праксе и предлоге за унапређивање сваког елемента неговања различитости.

Партнери: ЦЕПОРА – Центар за позитиван развој деце и омладине (Београд, Србија) (носилац пројекта), Институт за педагошка истраживања (Београд, Србија), Основна школа „Данте Алигијери” (Изола, Словенија) и удружење „Uniamoci Onlus” (Палермо, Италија).

Као представници Института за педагошка истраживања у активностима пројекта „РЕВОЛУЦИЈА РАЗЛИЧИТОСТИ: Од вредности до праксе” ангажовани су: др Николета Гутвајн (виши научни сарадник), др Марина Ковачевић Лепојевић (научни сарадник) и мср Марија Трајковић (истраживач-приправник).

Активности које су реализоване у склопу пројекта „РЕВОЛУЦИЈА РАЗЛИЧИТОСТИ: Од вредности до праксе” током 2022. године су:

 • почетни транснационални пројектни састанак, који је одржан 18. марта 2022. у Србији у

Институту за педагошка истраживања (Београд);

године у организацији Основне школе „Данте Алигијери” (Изола, Словенија);

 • у вези са припремом публикације „Пакети различитости”, као главног резултата

пројекта завршен је део који се тиче анализе савремених сазнања у вези са темом уважавања различитости и алата за процену контекста, климе и личних компетенција за неговање различитости у омладинском сектору, институцијама образовања и социјалне заштите. Истраживачи из Института су учествовали у процесу прегледања и анализе научне литературе, савремених сазнања и инструмената процене, као и у дизајнирању минималних стандарда за процену културе, климе и компетенција установа које раде са младима; Започета је трећа фаза конципирања публикације „Пакет различитости” у оквиру које је предвиђена израда збирке примера добре праксе и препорука за неговање сваког од елемената различитости.

Активности које ће бити, према плану, реализоване у оквиру су у плану за реализацију у склопу пројекта „РЕВОЛУЦИЈА РАЗЛИЧИТОСТИ: Од вредности до праксе” током 2023. године су:

 • транснационални пројектни састанак у Палерму (Италија) у организацији „Uniamoci Onlus” (април 2023. године);

 • месечни пројектни састанци;

 • квартално извештавање о активностима;

 • завршетак треће фазе у припреми материјала за публикацију „Пакет различитости“ којом је предвиђена израда збирке примера добре праксе и препорука за неговање сваког од елемената различитости;

 • уређивање публикације „Пакет различитости” (до 15. јуна 2023. године);

 • припрема за штампу и објављивање онлајн издања публикације „Пакет различитости” (до 15. септембра 2023. године);

 • учешће на два округла стола на којима ће резултати пројекта бити презентовани представницима омладинског сектора и образовања у Србији (до краја октобра 2023. године);

 • учешће на округлом столу на коме ће резултати пројекта бити презентовани представницима система социјалне заштите у Србији (до краја јануара 2024. године)

 • учешће на конференцији „РЕВОЛУЦИЈА РАЗЛИЧИТОСТИ: Од вредности до праксе”, на којој ће резултати пројекта бити представљени представницима сва три сектора у Србији – омладински рад, образовање и социјална заштита (до краја јануара 2024. године).