Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

PIRLS 2021 (20192023)

МЕЂУНАРОДНО ИСТРАЖИВАЊЕ
РАЗВОЈА ЧИТАЛАЧКЕ ПИСМЕНОСТИ
У ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Назив међународног истраживања: PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) – Међународно испитивање развоја читалачке писмености у четвртом разреду основне школе.

Носилац пројекта: Међународна асоцијација за евалуацију образовних постигнућа (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement – IEA) је носилац пројекта. Ова асоцијација окупља различите научноистраживачке институције и владине институције широм света које реализују PIRLS истраживање у националним оквирима. Прво PIRLS истраживање спроведено је 2001. године. 

Носилац PIRLS истраживања у националним оквирима: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је носилац PIRLS 2021 истраживања у националним оквирима. Уговор о учешћу Србије у пројекту PIRLS 2021 потписан је између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Међународне асоцијације за евалуацију образовних постигнућа – IEA. Србија први пут учествује у овом значајном педагошком испитивању у циклусу PIRLS 2021.

Припрема и реализација PIRLS истраживања у националним оквирима:  Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије поверило је припрему и реализацију истраживања PIRLS 2021 Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања. Споразум о сарадњи Завода и Института за педагошка истраживања из Београда у реализацији истраживања PIRLS 2021 у Србији (2019-2023) потписан је 9. маја 2019. године. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања и Институт за педагошка истраживања, као партнерске институције, припремају и реализују истраживање PIRLS 2021 у Србији.

Шта је PIRLS? Читалачка писменост представља једну од најважнијих компетенција коју ученици стичу у првим годинама свог образовања и представља основу за учење свих школских предмета. Способност читања се налази у основи интелектуалног и личног развоја појединца, а упознавање фактора који утичу на развој читалачке писмености ученика посебно је значајно за креаторе образовних политика у осмишљавању стратегија за унапређивање не само читалачке, већ и функционалне писмености у целини, као и постигнућа у читању. Међународним истраживањем развоја читалачке писмености – PIRLS мере се постигнућа ученика у четвртом разреду основне школе и њихова искуства у вези са учењем читања код куће и у школи. Изабран је четврти разред основне школе јер представља важну прекретницу у развоју читалачких компетенција ученика. Читалачка писменост у PIRLS истраживању се односи на способност разумевања и употребе писаних језичких облика. Такође, подразумева способност разумевања различитих врста текстова, као и читалачке навике и ставове. Циљ истраживања представља прикупљање и анализирање података о читалачким компетенцијама ученика четвртог разреда основне школе, као и података о породичном и школском контексту који утичу на учење читања. PIRLS пружа земљама учесницима јединствену прилику да прикупе међународно упоредиве податке о читалачким компетенцијама ученика и детаљне информације о начинима подстицања читања код куће, као и о наставним праксама у школама. Истраживање се спроводи у петогодишњим циклусима како би се утврдили међународни трендови развоја читалачке писмености, креирале образовне политике и активности које се односе на читање с разумевањем.

Медиа везе