Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Опис пројекта

Циљ пројекта
Међународна студија TIMSS представља најобухватнији и најдужи програм усмерен на праћење трендова постигнућа ученика, као и у поучавању математике и природних наука на основношколском узрасту.
Значај и добити TIMSS студије
  1. TIMSS истраживање омогућава да се врши процена стања и напретка основног образовања.
  2. На основу података прикупљених у овој студији може да се врши процена квалитета наставе математике и природних наука.
  3. TIMSS даје могућност да се прате трендови у постигнућу ученика сваке четврте године, што представља једну од главних добити ове велике међународне студије. Тако знамо да ли нам ученици напредују из знања из математике и природних наука у четвртом разреду из циклуса у циклус.
  4. На основу TIMSS података врши се поређење са земљама региона, Европе и света у погледу постигнућа ученика из математике и природних наука. TIMSS подаци омогућавају трагање за чиниоцима који утичу на постигнуће ученика из математике и природних наука.
  5. TIMSS омогућава информације о квалитету педагошког контекста учења у четвртом разреду у основним школама.
  6. TIMSS подаци нас обавешатају о породичним ресурсима у погледу раног учења и образовања ученика у првом циклусу школовања.
Ко учествује у истраживању TIMSS 2019?
У главној студији TIMSS 2019 учествује национални репрезентативни узорак од 165 школа из Србије, више од 4.500 ученика и њихови родитељи, учитељи који предају овим ученицима и директори школа. Истраживање ће бити изведено у периоду од краја марта до половине априла 2019. године.
Које врсте инструмената се користе у TIMSS 2019 тестирању?

У TIMSS истраживању користе се тестови постигнућа из математике и наставних предмета из области природних наука, као и контекстуални упитници који уз ученике попуњавају родитељи, учитељи и директори основних школа.

Сви ученици из изабраних одељења попуњавају Упитник за ученике. Ученици ће такође добити и Упитник за родитеље који ће попунити њихови родитељи или старатељи. Такође, учитељи који предају овим ученицима добиће Упитник за учитеље, а директори школа Упитник за школе који се попуњавају електронски путем.

Ученици четвртог разреда у тестовима решавају задатке различитог нивоа сложености. TIMSS задаци испитују постигнуће ученика у оквиру три когнитивна домена:

  • знање (познавање чињеница, концепата, процедура),
  • примена (примена знања приликом решавања проблема) и
  • резоновање (превазилази решавање рутинских проблема и улази у домен непознатих, комплексних садржаја).

 Збирка TIMSS задаци из 2011. године учитељи могу да користе у настави математике и природних наука (у четвртом разреду то је предмет Природа и друштво). Значајно је нагластити да, без обзира на то што један број TIMSS задатака није обухваћен нашим наставним програмом од првог до четвртог разреда, анализе на основу података из 2015. године показују да је процена постигнућа наших ученика поуздана, и да би постигнуће било једнако и када би се узели у обзир само задаци који се заснивају на градиву покривеном програмом.

Како се врши тестирање у школама?

У свакој од 165 изабраних школа  учесетвује најмање једно одељење четвртог разреда у TIMSS истраживању. Помоћ и подршку у реализацију тестирања пружају школски координатори. Организују се TIMSS обуке за школске координаторе како би се успешно спровело тестирање у школама. Обуку реализују сарадници Института за педагошка истраживања.

 Ово истраживање нема за циљ да вреднује постигнуће појединачних ученика, учитеља или директора. Ниједан податак који би омогућио да се идентификује ученик, учитељ или школа неће бити објављен нити анализиран. Подаци које ћете прикупити ће нам помоћи да пратимо функционисање образовног система, да пружимо релевантне информације представницима образовних политика и школама, не откривајући идентитет учесника истраживања.

 Најважнија порука за школе које ће учествовати у TIMSS 2019 јесте да нема потребе да се врши притисак на ученике и учитеље у погледу тестирања. Много је битније да се на ефикасан начин искористе прикупљени подаци који ће показати пут просветним властима како да унапреде квалитет наставе и образовања у Србији. Учешће у међународним студијама је одлична прилика да прикупимо поуздане податке о томе шта је потребно да мењамо, у ком правцу треба да се развијамо, како би образовање у будућности било квалитетније за све ученике.